درجه اعتبارى شرکتى با علامت (ـ) نشان داده شود، نبايد چنين تفسير کرد که به آن شرکت نبايد اعتبار داده شود. وجود اين علامت بيانگر اين واقعيت است که هنوز درجه اعتبار آن شرکت به‌دست نيامده است و اينکه بايد اطلاعات بيشترى در اين زمينه به‌دست آيد تا بتوان نسبت به تعيين درجه اعتبار شرکت مزبور اقدام کرد.