حساب‌هاى دريافتنى به دو طريق تحت نظارت و کنترل قرار مى‌گيرند. اول، براساس ارزيابى دوره‌اى مربوط به هريک از مشتريان. اين‌کار براى تعيين اينکه آيا وى شرايط اعتبارى شرکت را رعايت مى‌کند يا خير انجام مى‌شود. در صورت پيش‌آمد يک رخداد جديد، شرکت فروشنده وضعيت مشترى را مورد بررسى قرار مى‌دهد تا در ميزان اعتبارى که به‌وى مى‌دهد تجديدنظر کند. دوم، احتمال دارد که شرکت کل حساب‌هاى دريافتنى را مورد بررسى قرار دهد تا نسبت گردش آنها را با نسبت موردنظر مقايسه کنند.


بررسى‌هاى منظم از وضع اعتبارى مشتريان. بسيارى از شرکت‌هاى فروشنده وضع اعتبارى شرکت‌هاى خريدار را سالى يک‌بار مورد بررسى قرار مى‌دهند و در اين‌خصوص يک گزارش عملکرد تهيه مى‌کنند. اين گزارش شامل موارد زير است:


۱. از نظر ميزان فروش سالانه شرکت، نقش و اهميت شرکت خريدار تعيين مى‌گردد.


۲. سابقه پرداخت‌هاى شرکت خريدار مشخص مى‌شود.


۳. مانده‌هاى حساب مشترى تعيين مى‌گردد.


۴. اين گزارش حاوى اطلاعاتى در موارد زير است: تغيير درجه اعتبارى مشترى در سيستم محاسباتى مربوط به تعيين درجه اعتبار شرکت به‌وسيله دان و برادستريت و هر نوع اطلاعات ديگرى که براى قضاوت درباره خوش‌حساب بودن مشترى لازم است.


اگر وضع پرداخت‌هاى مشترى در طى سال مطلوب بوده باشد، ديگر نيازى به بررسى بيشتر در مورد مشترى نيست و پرونده بررسى تکميل مى‌گردد. اگر وضع حساب‌ها و نحوهٔ پرداخت‌هاى مشترى رضايت‌بخش باشد و درجه اعتبارى او هم بالا رفته باشد، به‌‌وى اطلاع داده مى‌شود که ميزان اعتبار وى افزايش يافته است و مى‌تواند مقادير بيشترى جنس به‌طور نسيه بخرد. اگر وضع حساب‌ها و نحوه پرداخت‌هاى مشترى در خلال آن سال رضايت‌بخش نباشد، شرکت فروشنده مى‌تواند دست به اقدامات گوناگونى بزند تا مشترى را وادار کند که خود را با شرايط اعتبارى شرکت هماهنگ سازد يا اينکه اعتبار وى را قطع کند و به وى اخطار دهد که ديگر نمى‌تواند کالائى را نسيه بخرد. براى مثال، ممکن است به مشترى نامه‌اى ارسال شود و به وى اخطار دهند که بدهى‌هاى معوق خود را بپردازد. روش ديگر اين است که به مشترى گفته شود تا زمانى‌که بدهى‌هاى معوق خود را پرداخت نکند، نمى‌تواند جنسى را به نسيه بخرد، و در پى آن، ميزان اعتبار وى کاهش مى‌يابد.


موارد زيادى پيش مى‌آيد که شرکت بايد بدون برنامه قبلي، وضع مالى و حساب‌هاى يک مشترى را مورد بررسى مجدد قرار دهد. براى مثال، اگر مشترى بيش از ميزان تعيين‌شده از شرکت جنس نسيه بخرد يا اگر مشترى قديمي، به‌طور غيرمترقبه، نتواند مبالغى از بدهى خود را به موقع بپردازد، بايد به حساب‌هاى وى رسيدگى کرد. اگر درجه اعتبارى يک شرکت ناگهان اُفت کند، بايد مجدداً به حساب‌هاى وى رسيدگى کرد. از آنجا که درجه اعتبارى شرکت‌ها با توجه به اطلاعاتى که مؤسسه دان و برادستريت عرضه مى‌کند تعيين مى‌گردد، پائين آمدن درجه اعتبارى شرکت، احياناً مؤيد بدتر شدن وضع مالى وى خواهد بود.


مواردى هم وجود دارد که مشترى تقاضاى تجديدنظر در وضع اعتبارى خود مى‌کند تا ميزان و شرايط اعتبارى وى افزايش يابد. در چنين مواردي، شرکت فروشنده بايد از شرکت خريدار بخواهد که پيش‌بينى وضعيت نقدينگى و صورت‌هاى مالى خود را ارائه دهد و مشخص کند که وجوه نقد مورد نياز براى پرداخت بدهى‌ها از کجا و چگونه تأمين مى‌شود.


بررسى‌هاى موردى و بدون برنامه از وضع مالى شرکت‌ها به‌خودى خود به اين معنى نيست که وضع اعتبارى مشترى بايد تغيير کند پس از بررسى حساب‌ها و رسيدگى کامل به حساب‌هاى مشتري، شرکت فروشنده ممکن است به همان نتايج قبلى برسد. در موارد بسيار حد و استثنائي، پروندهٔ اعتبارى مشترى بسته خواهد شد. اگر مطالبات شرکت غيرقابل وصول تلقى گردد، بدهى‌هاى مشترى به حساب مطالبات سوخت‌شده با مراجعه به دادگاه و تعقيب قانونى آن مشتري.


جدول سنى حساب‌هاى دريافتني، شرکت‌هاى فروشنده به‌منظور کنترل کل حساب‌هاى دريافتني، متوسط دوره وصول مطالبات خود را محاسبه مى‌کنند. متوسط دوره وصول مطالبات طى دو مرحله محاسبه مى‌شود: ۱. فروش‌هاى نسيه را بر ۳۶۰ روز تقسيم مى‌کنند تا فروش نسيه در يک روز به‌دست آيد و ۲. حساب‌هاى دريافتنى در پايان سال را بر مقدار فروش نسيه در روز تقسيم مى‌کنيم تا متوسط وصول مطالبات برحسب روز به‌دست آيد.