نقطه سربه‌سر مالى ـ financial breakeven يعنى آن سطحى از سود قبل از بهره و ماليات که سود هر سهم (EPS) در آن سطح صفر شود؛ به بيان ديگر، سود قبل از بهره و ماليات شرکت در حدى است که مى‌تواند هزينه‌هاى ثابت تأمين مالى و ماليات‌ها را بپوشاند ولى به صاحبان سهام عادى چيزى نمى‌رسد. نقطه سربه‌سر مالى براساس سود قبل از بهره و ماليات تعيين مى‌شود. سود هر سهم در بالاى اين نقطه، مثبت است و اگر مقدار سود قبل از بهره و ماليات در پائين نقطه سربه‌سر قرار گيرد، سود هر سهم (EPS) منفى مى‌شود.