مقدار سود هر سهم در بالاى نقطه سربه‌سر مرکب، مثبت و در زير اين نقطه منفى است. در نمودار فروش و سود هر سهم نقطه‌ سربه‌سر در محل تقاطع محور افقى و خط متعلق به سود هر سهم قرار گرفته است.