اين روش‌ها مزايا و معايبى دارند که به برخى از آنها اشاره مى‌کنيم. کاربرد عمومى اين روش‌ها (به‌عنوان ابزار تجزيه و تحليل‌هاى مالي) نشان‌دهنده اين است که مزاياى آنها بيش از معايب آنها است. يکى از مزاياى مهم کاربرد همزمان اين روش‌ها اين است که به شخص تحليل‌گر کمک مى‌کند تا ريسک و بازده شرکت را تجزيه و تحليل کند.

مزاياى تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر

مزاياى تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر به اين شرح است:


۱. با استفاده از اين روش مى‌توان سطح کنونى عمليات و چگونگى تأمين مالى آن را تجزيه و تحليل کرد تا تأثير هريک از اين عوامل در سود هر سهم محاسبه و تعيين شود. به‌علاوه مى‌توان تأثيرات متقابل اينها را در سود هر سهم محاسبه کرد.


۲. از معادله جبرى صورت سود و زيان مى‌توان براى محاسبه نقطه سربه‌سر شرکت (از نظر عملياتي، مالى و کل شرکت) استفاده کرد.


۳. با کمک معادله جبرى صورت سود و زيان مى‌توان تأثير تغييرات همزمان درآمد و اجزاء تشکيل‌دهنده هزينه را در سود هر سهم محاسبه کرد.

معايب تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر

معايب تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر به اين شرح است:


۱. معادله صورت سود و زيان که مبتنى بر ثابت ماندن قيمت واحد محصول است؛ به‌عبارت ديگر با استفاده از اين روش نمى‌توان قيمت واحد محصول را در يک دوره حسابدارى و نيز هزينه توليدات متعدد و هزينه‌هاى نيمه‌متغير را تغيير داد.


۲. با اين روش‌ها مى‌توان بازده را محاسبه کرد ولى نمى‌توان ريسک مربوط را تعيين کرد. اگر تصميمات فقط براساس تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر گرفته شود به مسئله ”ريسک و بازده“ شرکت توجهى نخواهد شد.

مزاياى تجزيه و تحليل اهرم

مزاياى اهرم‌ها به تفسيرها و استفاده‌هائى که از آنها مى‌شود بستگى دارد:


۱. اهرم‌ها نشان‌دهنده تغييرات بسيار شديد سود قبل از بهره و ماليات و سود هر سهم (به ازاء يک درصد تغيير در فروش) هستند.


۲. با استفاده از روش‌هاى مبتنى بر اهرم‌ها مى‌توان علت انحراف سود قبل از بهره و ماليات و سود هر سهم و به‌عبارت ديگر، انحراف مقدار واقعى نسبت به مقدار پيش‌بينى‌شده را بيان کرد.


۳. براى محاسبهٔ ريسک مى‌توان از اهرم‌ها استفاده کرد؛ به اين ترتيب که براى محاسبه ريسک تجاري، از اهرم عملياتى و براى محاسبه ريسک مالي، از اهرم مالى و براى محاسبه ريسک کل شرکت، از اهرم مرکب استفاده مى‌کنند.

معايب تجزيه و تحليل اهرم‌ها

برخلاف مزاياى يادشده، اهرم‌ها معايب بزرگى نيز دارند که به اين شرح است:


۱. از آنجا که براى هريک از مقادير فروش درجه اهرم ويژه‌اى وجود دارد، هر تغييرى که در مقدار فروش رخ دهد بايد درجه اهرم را دوباره محاسبه کرد. اگر مقادير ساير اجزاء تشکيل‌دهنده، معادله نيز تغيير کند بايد محاسبات را دوباره انجام داد؛ به همين علت تفسير ضرب‌هاى متعلق به اهرم‌ها بسيار دشوار است.


۲. اگرچه با استفاده از اهرم اشتباهات رخ داده در پيش‌بينى‌ها توجيه‌پذير است، اهرم‌ها به‌خودى خود مقادير توليد يا سود قبل از بهره و ماليات را پيش‌بينى نمى‌کند.


۳. اهرم‌هاى مختلف نمى‌توانند شاخص ريسک باشند؛ زيرا دربرگيرندهٔ احتمالاً زيان نيستند.