با تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر مى‌توان به روابط متقابل فروش، بهاء تمام‌شده کالاى فروش‌رفته و هزينه‌ها (و در نتيجه سود شرکت) پى برد. از آنجا که سودآورى شرکت، در يک دوره زمانى مشخص، در صورت سود و زيان منعکس مى‌شود اين صورت را به‌صورت اعداد و فرمول جبرى نشان مى‌دهيم. به‌‌رغم توجه کامل به‌صورت سود و زيان، از داده‌هاى ترازنامه نيز استفاده مى‌کنيم. مثلاً براى محاسبه سود هر سهم بايد با مراجعه به ترازنامه، تعداد سهام عادى که در يک زمان مشخص در دست مردم است معين کنيم. پس از تبديل روابط بين اقلام صورت سود و زيان به فرمول‌هاى جبرى مى‌توان چندين نقطه‌ سربه‌سر تعيين کرد و با تغيير درآمد و ساختار هزينه‌هاى شرکت، سودآورى شرکت را مطالعه و ارزيابى کرد.


گرچه با استفاده از تجزيه و تحليل سر‌به“سر مى‌توان سودآورى شرکت را (براساس آحاد محصولى که به فروش رفته) ارزيابى کرد، نمى‌توان با اين روش، درصد تغييرات سود را به‌طور مستقيم بر مبناى درصد تغييرات فروش محاسبه کرد. براى مثال، اگر در دوره مالى آينده، افزايش سود شرکتى ۲۰ درصد پيش‌بينى شود آيا سود هر سهم نيز به ميزان ۲۰ درصد تغيير مى‌کند؟ در تجزيه و تحليل اهرم‌ها، روش‌هائى وجود دارد که با استفاده از آنها مى‌توان به چنين پرسش‌هائى پاسخ داد. به‌علاوه، مى‌توان اهرم را به‌عنوان يک ابزار پيش‌بينى به‌کار برد و نيز ريسک‌هاى مختلف مالى و تجارى را محاسبه کرد. نتيجه اينکه براى ارزيابى ريسک و بازده شرکت و نيز براى تعيين تأثيرات تغيير سطح توليد، تأثير سرمايه‌گذارى‌هاى جديد و يا تأثيرِ گرفتن وام در ريسک و بازده شرکت بايد از هر دو وسيله (يعنى اهرم‌ها و تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر) استفاده کرد.