فرصت‌هائى که براى تأمين مالى (يا سرمايه‌گذاري) پيش مى‌آيد نوعاً برحسب جريان‌هاى نقدى بيان مى‌شود؛ اين مسئوليت بر عهده تحليل‌گر است که بايد تشخيص دهد که براى حل مسئله از کدام روش رياضى بايد استفاده کرد. زمانى‌که ارزش زمانى پول مطرح است بايد سعى کرد جريان‌هاى نقدى را با عنوان مناسب خود نوشت و از روش‌هاى مناسب و مربوط به محاسبه ارزش مرکب يا ارزش فعلى اقساط آينده استفاده کرد. ميزان تجربه در اجراء صحيح اين روش‌ها نقش مهمى دارد.

مسائلى در زمينه جريان‌هاى نقدى نامساوى

زمانى‌که يک سرى از جريان‌هاى نقدى به‌صورت اقساط مساوى نباشند آنها را ”جريان نقدى نامساوي“ (يا ترکيبى از جريان‌هاى نقدي) مى‌نامند. اين الگوى جريان نقدى شامل موارد خاصى است از جمله مواردى‌که براى يک دوره چندساله جريان نقدى وجود ندارد.

تشخيص جدول بهره

زمانى‌که مسائل مربوط به اقساط آينده مطرح مى‌شود تشخيص جدول مربوط به آن چندان ساده و روشن نيست. براى جلوگيرى از خطاهاى احتمالى در اين مورد، بايد به اين پرسش پاسخ داد: آيا ابتدا بايد اقساط را پرداخت کرد يا اينکه کل وام را دريافت کرد؟


در صورتى‌که لازم باشد ابتدا اقساط را بپردازيم، مسئله از نوع بهره مرکب است؛ براى مثال اگر قرار باشد اقساطى را در مدت چند سال بپردازيم و به اصل و فرع اين پرداخت بهره تعلق بگيرد و سپس مبلغ معينى را در زمان مشخصى در آينده بابت اصل و فرع آن وجوه دريافت کنيم، بايد به جدول متعلق به ارزش مرکب مراجعه کنيم.


اما اگر وضع به‌گونه‌اى باشد که ابتدا وام دريافت شود، بايد به جدول مربوط به ارزش فعلى اقساط آينده مراجعه کرد؛ براى مثال اگر وامى را در سال صفر بگيريم و بابت آن قسط‌هاى متوالى بپردازيم، مسئله از نوع ارزش فعلى اقساط آينده است و بايد از جدول مربوط به آن استفاده کرد زيرا کل وجه وام را در ابتدا گرفته‌ايم.

مسائلى در زمينه پرداخت با تأخير

زمانى‌که شرکتى براى نوعى سرمايه‌گذارى مبلغى وام در سال صفر مى‌گيرد، امکان دارد بازپرداخت اقساط آن وام را از چند سال بعد آغاز کند، در اين‌صورت بايد براى سال‌هائى که در اين فاصله قرار مى‌گيرد بهره متعلق به وام را محاسبه کرد.

مسائلى در مورد تعيين ارزش اوراق قرضه

قيمت‌گذارى دارائى‌هاى مالى (مانند اسناد و اوراق بهاءدار) از جمله مسائلى است که در مبحث‌هاى بعد اهميت پيدا مى‌کند. مشخص بودن ارزش اين اقلام دارائى براى سرمايه‌گذار تا حدى به وجوه نقدى بستگى دارد که وى انتظار دريافت آنها را دارد. محاسبه ابتدائى ارزش فعلي، بخشى از فرآيند قيمت‌گذارى اين اقلام دارائى است.

مسائلى در زمينه پس‌انداز براى بازنشستگى

پس‌انداز سالانه يکى از راه‌هاى تهيه سرمايه براى دوره‌ها يا سال‌هاى آينده است. براى محاسبه مبالغى که در سال‌هاى آينده به‌صورت مستمر موردنياز است مى‌توان از روش‌هاى مبتنى بر محاسبه ارزش مرکب يا ارزش فعلى استفاده کرد. متداولترين روش در اين زمينه، محاسبه ارزش فعلى مستمرى‌هاى بازنشستگى (در سال‌هاى آينده) است که صندوق‌هاى بازنشستگى بايد آنها را بازپرداخت کند.

مسائلى در زمينه اقساط مادام‌العمر

اقساط مادام‌العمر ـ perpetuity اقساطى هستند که تعداد آن نامحدود است. براى محاسبه ارزش فعلى اين اقساط نامحدود بايد وجه متعلق به يکى از اين اقساط را بر نرخ بهره موردنظر تقسيم و ارزش آن را محاسبه کنيم.

محاسبه بهرهٔ مرکب (چندبار در يک سال)

بسيارى از بانک‌هاى بازرگانى و بيشتر صندوق‌هاى پس‌انداز سعى مى‌کنند نظر پس‌اندازکنندگان را به خود جلب کنند. اين سازمان‌ها بهره پس‌انداز را چندبار در يک سال محاسبه مى‌کنند. اگر بهره مرکب چندبار در سال محاسبه شود، نرخ بازده مؤثر اندکى بيش از نرخ‌هاى رسمى مى‌شود.