محاسبه نرخ بهره. اگر مبالغ مربوط به جريان‌هاى نقدى به‌طور دقيق در قراردادها مشخص شود، باز هم بايد مسئله مربوط به محاسبه نرخ بازده (براى کسى ک مبلغى به ديگرى فرض مى‌دهد يا در حسابى سرمايه‌گذارى مى‌کند) حل شود.


محاسبه مدت زمان. در مثال ذيل با استفاده از معادله با در دست داشتن ارزش فعلي، ارزش آتى و نرخ بهره مرکب، مدت زمان را محاسبه مى‌کنيم:


P۰ = At [ ۱ / ( ۱ + i )t]


مثال:

اگر نرخ بهره مرکب ۶ درصد باشد، چه مدت طول مى‌کشد تا مجموع اصل و فرع ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال که هم‌اکنون در يک حساب پس‌انداز گذاشته شده است به ۱،۲۰۰،۰۰۰ ريال برسد؟


اگر ارزش فعلى را ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال و ارزش مرکب آن را ۱،۲۰۰،۰۰۰ ريال در نظر بگيريم و آن را در معادله بالا قرار دهيم و سپس به جدول ارزش فعلى يک ريال مراجعه کنيم، عدد مجهول را به‌دست مى‌آوريم:


۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱،۲۰۰،۰۰۰ [ ۱ / ( ۱ + ۰/۰۶ )t ]
[ ۱ / ( ۰/۰۶ + ۱ )t ] = ۱،۰۰۰،۰۰۰ / ۱،۲۰۰،۰۰۰ = ۰/۸۳۳


در جدول ارزش فعلى يک ريال در ستون متعلق به ۶ درصد عددى که نزديک به ۸۳۳/۰ باشد، عدد ۷۹۲/۰ است که متعلق به سال چهارم است؛ بنابراين اگر مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال براى مدت ۴ سال در يک حساب سپرده شود (و نرخ بهره مرکب ۶ درصد باشد) در پايان چهارمين سال به ۱،۲۰۰،۰۰۰ ريال خواهد رسيد.