براى محاسبه ارزش فعلى يک فقره وجه که در آينده پرداخت مى‌شود، به چهار متغير نياز داريم که عبارتند از:


A t = مبلغ پرداختى در سال t


i= نرخ بهره


t= (برحسب سال) مدت زمان


P̥= ارزش فعلى وجه.


ارزش فعلى مبلغى از وجوه نقد که يک سال ديگر دريافت خواهد شد، برمبناى نرخ بهره i اين‌گونه محاسبه مى‌شود:


P۰ = At / ( ۱ + i )