”ارزش فعلى ـ present value“ يک وجه آتى يا يک سرى پول که در آينده پرداخت مى‌شود عبارت است از ارزش آن وجه (يا وجوه) در زمان صفر که براساس ارزش زمانى پول محاسبه شده باشد. چگونگى محاسبه ارزش فعلى اين مقادير را ”تنزيل ـ discountiong“ مى‌نامند.