جدول W مربوط به ارزش فعلى اقساط آينده است. اساس جدول مزبور بر اين فرض استوار است که در پايان هر سال يک قسط ۱ ريالى وجود دارد که آن عدد جدول با جمع زدن اعداد موجود در ستون‌هاى جدول K به‌دست مى‌آيد. بخشى از جدول ضميمه W در اينجا با عنوان جدول B نشان داده شده است. مقادير موجود در جدول W و در نتيجه جدول B نشان‌دهنده ارزش فعلى اقساط مساوى است. اين اعداد براساس همان فرض قبلى محاسبه شده است؛ يعنى ارزش فعلى اقساط مساوى در زمان خاص و دقيقاً يک سال پيش از زمان اولين قسط.

جدول اقساط مساوى(B)

اقساط %۱۰
۱ ۰/۹۴۳ ۰/۹۳۵ ۰/۹۲۶ ۰/۹۱۷ ۰/۹۰۹
۲ ۱/۸۳۳ ۱/۸۰۸ ۱/۷۸۳ ۱/۷۵۹ ۱/۷۳۶
۳ ۲/۶۷۳ ۲/۶۲۴ ۲/۵۷۷ ۲/۵۳۱ ۲/۴۸۷
۴ ۳/۴۶۵ ۳/۳۸۷ ۳/۳۱۲ ۳/۲۴۰ ۳/۱۷۰
۵ ۴/۲۱۲ ۴/۱۰۰ ۳/۹۹۳ ۳/۸۹۰ ۳/۷۹۱


ارزش فعلى اقساط يک ريالى که در آينده دريافت خواهد شد.


بنابراين اگر زمان پرداخت نخستين قسط ۱۴ سال ديگر باشد، اين جدول ارزش فعلى ۵ قسط آينده را در سال ۱۳ محاسبه مى‌کند؛ يعنى يک سال پيش از زمان نخستين قسط. براى محاسبه ارزش فعلى آن بايد از عدد رديف پنجم (مربوط به قسط پنجم) استفاده کرد.


براى استفاده از جدول W و جدول B به روش ذيل عمل مى‌کنند:


S̥= ارزش فعلى اقساط


P= مبلغ يک قسط


(V(i,n = رقم مندرج در جدول (ارزش فعلی اقساط مساوی ۱ ریالی)


S ۰ = P V(i,n)


اين معادله ۴ متغير دارد که در محاسبه ارزش فعلى اقساط آينده از آنها استفاده مى‌شود. اين متغيرها عبارتند از:


۱. مبلغ يک قسط


۲. نرخ بهره


۳. تعداد اقساط


۴. ارزش فعلى اقساط مساوى