مسئله مربوط به روش محاسبه ارزش فعلى اقساط آينده را که در نمودار N نشان داده شد مى‌توان به‌صورت معادله نوشت. اگر S̥ نشان‌دهنده ارزش فعلى اقساط آينده باشد، در آن‌صورت:


(۰/۷۹۲)۱،۰۰۰،۰۰۰ + (۰/۸۴۰)۱،۰۰۰،۰۰۰ + (۰/۸۹۰)۱،۰۰۰،۰۰۰ + (۰/۹۴۳)۱،۰۰۰،۰۰۰ =S۰


و اگر از عدد ثابت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال فاکتور بگيريم،


S۰ = ۱،۰۰۰،۰۰۰(۰/۷۹۲ + ۰/۸۴۰ + ۰/۸۹۰ + ۰/۹۴۳)
S۰ = (۳/۴۶۵)۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۳،۴۶۵،۰۰۰