موضوعى که بايد به آن توجه کرد، مسئله تعيين يا محاسبه ارزش فعلى (در زمان صفر) يک سرى پرداخت‌هائى است که در آينده صورت مى‌گيرد. ارزش فعلى اين پرداخت‌ها بر مبناى نرخ بهره محاسبه مى‌شود (اعم از اينکه اعلام شود يا به‌صورت تلويحى باشد).