به ثبت رسانيدن اوراق بهاءدار منتشره

قبل از اينکه اوراق بهاءدار مورد بحث را گروه فروشنده به فروش برساند، آن اوراق بهاءدار بايد در کميسيون بورس و اوراق بهاءدار به ثبت برسد و پس از طى مراحل قانوني، موضوع به اطلاع عموم رسانده شود. سندى که به کميسيون بورس و اوراق بهاءدار تسليم مى‌شود بايد حاوى عموم رسانده شود. سندى که به کميسيون بورس و اوراق بهاءدار تسليم مى‌شود بايد حاوى تمام واقعيت‌هاى مربوط به اوراق بهاءدار مورد بحث و کليه اطلاعاتى که مردم و سرمايه‌گذارها براى ارزشيابى اوراق بهاءدار لازم دارند باشد تا بتوان بر آن اساس تصميم گرفت. همچنين، بايد کليه اطلاعات مربوط به سنديکاى تضمين‌کننده هم به اطلاع عموم برسد.


بيست روز پس از اينکه مدارک و اسناد لازم به کميسيون بورس و اوراق بهاءدار تسليم گرديد، مى‌توان به فروش اوراق بهاءدار اقدام کرد. کميسيون بورس و اوراق بهاءدار در طى اين مدت صحت و سقم و کامل بودن مطالب مطرح‌شده را بررسى مى‌کند. کميسيون بورس و اوراق بهاءدار در خصوص ارزش يا کيفيت اوراق بهاءدار مورد بحث هيچ نظرى ابراز نمى‌کند و تنها هدف آن اين است که مطمئن شود اطلاعات درست و ذى‌ربط (در مورد شرکت منتشرکننده و ويژگى‌هاى اوراق بهاءدار) به‌دست سرمايه‌گذاران بالقوه و مردم برسد و واقعيت‌ها افشاء گردد.


بخشى از مدارک و اسنادى که تسليم کميسيون بورس و اوراق بهاءدار مى‌گردد اعلانيه و دفترچه پذيره‌نويسى ناميده مى‌شود و آن نوعى آگهى رسمى فروش اوراق بهاءدار است که حاوى اطلاعات جامع در مورد اوراق قرضه يا سهامى است که قرار است منتشر شود در طى اين دوره بيست روزه، آگهى فروش و پذيره‌نويسي، براى مطالعه، در اختيار سرمايه‌گذاران بالقوه قرار مى‌گيرد، ولى چون اين اطلاعات هنوز مورد تائيد کميسيون بورس و اوراق بهاءدار قرار نگرفته فاقد قيمت و تاريخ عرضه اوراق بهاءدار است.

تعيين قيمت

در روزهاى آخر اين دوره بيست روزه، اعضاء اصلى شرکت منتشرکنندهٔ اوراق بهاءدار و سنديکاى تضمين‌کننده فروش گرد هم مى‌آيند تا قيمت نهائى اوراق بهاءدار را تعيين کنند و زمان توزيع آنها را به اطلاع عموم برسانند. آنگاه آگهى فروش نهائى که حاوى قيمت و تاريخ است چاپ و توزيع مى‌گردد.

تثبيت قيمت

اگرچه قبل از پايان موعد بيست روزه نمى‌توان اوراق بهاءدار را فروخت، ولى اعضاء سنديکاى تضمين‌کننده و گروه فروشنده مى‌توانند نسخه‌هائى از آگاهى‌هاى فروش را براى سرمايه‌گذاران بالقوه و خريداران ارسال کنند و سفارشات آنان را (براى خريد آن اوراق بهاءدار) بپذيرند. به اين ترتيب، يک عضو موفق سنديکا مى‌تواند به‌گونه‌اى عمل کند که بلافاصله پس از شروع عرضه اوراق بهاءدار تمامى آنها را به فروش برساند.


چون اطمينانى به فروش اوراق بهاءدار وجود ندارد، معمولاً مدير و مسئول آن سنديکا اقدام به تثبيت قيمت اوراق بهاءدار در بازار ثانويه مى‌کند. اين‌کار از طريق خريد اوراق بهاءدار به قيمت تثبيتى از سوى اعضاء سنديکا صورت مى‌گيرد تا از سقوط قيمت آن اوراق جلوگيرى شود. اگر اطلاعات کامل در خصوص تثبيت قيمت در بازار، قبلاً در مرحله تثبيت اين اوراق قيد شده باشد، اين عمل از نظر قانونى غيرمجاز نخواهد بود.

پايان فعاليت سنديکا

به محض اينکه اوراق قرضه به مردم عرضه شد و به فروش رسيد، کار سنديکا پايان مى‌يابد. اين‌کار احياناً در ظرف يکى دو ساعت يا در طى يکى دو روز صورت مى‌گيرد. اگر اوراق بهاءدار منتشرشده در ظرف پنج شش روز کارى به فروش نرسد، سنديکا متوجه اشتباهات خود مى‌شود و مابقى را در بازار دست دوم عرضه خواهد کرد. در چنين شرايطى نمى‌توان مانع کاهش قيمت اين‌گونه اوراق بهاءدار شد. بنابراين، زمانى‌که اعضاء سنديکا اوراق بهاءدار را در بازار دست دوم (ثانويه) به فروش مى‌رسانند متحمل ضررهائى خواهند شد.