بانک‌هاى سرمايه‌گذار به روش‌هاى مختلف فروش اسناد و اوراق بهاءدار را تضمين مى‌کنند. اولين روش را روش مذاکره و روش دوم را روش مزايده مى‌نامند. شرکت‌‌هاى خصوصى معمولاً روش اول را به‌کار مى‌برند، در حالى‌که شرکت‌ها و مؤسسات دولتى براى انتشار و عرضه اوراق قرضه از روش دوم استفاده مى‌کنند.