گاهى شرکت‌ها انگيزه‌هائى به‌وجود مى‌آورند که بانک‌هاى سرمايه‌گذار براى فروش سهام جديدالانتشار آنها نهايت سعى خود را بکنند. اين نوع عرضه که با دادن کميسيون فروش به بانک‌هاى سرمايه‌گذار انجام مى‌شود به نام روش فروش با نهايت سعى معروف است. در اين روش، بانک‌هاى سرمايه‌گذار متعهد مى‌شوند در فروش اوراق بهاءدار در مهلتى معين نهايت سعى خود را بکنند، ولى فروش کليه اوراق بهاءدار را تضمين نمى‌کنند. پس از انقضاء مهلت مورد توافق، اوراق بهاءدارِ به فروش‌نرفته به شرکت اصلى مسترد مى‌شود و بابت اوراق بهاءدارى که به فروش‌رفته کميسيونى به بانک‌ها تعلق مى‌گيرد.


شرکت‌هاى بزرگ که به فروش سهام جديد خود اطمينان دارند سهام جديدالانتشار خود را به اين‌صورت مى‌فروشند. شرکت‌هاى کوچک نيز در بسيارى از موارد که نمى‌توانند ضمانت بانک‌هاى سرمايه‌گذار را به‌دست آورند، سهام خود را به اين شکل فروش مى‌رسانند. کميسيون فروش سهام شرکت‌هاى کوچک‌ بين ۱۰ تا ۲۰ درصد قيمت فروش سهام است و همين امر باعث مى‌شود که هزينه سرمايه اين‌گونه شرکت‌ها بسيار زياد شود. حدود ۲۰ درصد کل سهام عادى که شرکت‌ها منتشر مى‌کنند به اين طريق به فروش مى‌رسد، ولى فقط مقدار ناچيزى از اوراق قرضه و سهام ممتاز به اين طريق به خريداران عرضه مى‌شود.