راه‌هاى ديگرى هم هست که شرکت‌ها مى‌توانند از آن طريق، (بدون مراجعه به سنديکاها و بانک‌هاى سرمايه‌گذار) سهام جديدى منتشر و آنها را به بازار دست اول عرضه کنند. از جمله اين روش‌ها فروش سهام با رعايت حق‌ تقدم خريد از طرف سهامداران فعلى و ”واگذارى خصوصي“ فروش و عرضه اختصاصى اوراق بهاءدار، فروش با نهايت سعى است. در اين‌ روش‌ها معمولاً بانک‌هاى سرمايه‌گذار نقش نمايندگى فروش و مشاور مالى را ايفاء مى‌کنند.