نرخ بهره وام‌هاى تجارى (به استثناء وام‌هاى بسيار کوتاه‌مدت و يک ماهه) براساس ”حداقل نرخ بهره بانکي“ تعيين مى‌گردد. حداقل نرخ بهره بانکى نرخ بهره‌اى است که بانک‌ها از بهترين مشتريان خود مى‌گيرند. البته نرخ بهره‌اى که در مورد وام‌هاى يک ماهه (وام‌هاى بسيار کوتاه‌مدت) اعمال مى‌شود ممکن است از اين ميزان هم کمتر باشد.


در ۱۹۳۳، يک حداقل نرخ بهره در سراسر آمريکا تعيين شد و همه بانک‌ها آن را براى مشتريانى که داراى اعتبار بالائى بودند اعمال کردند تا دهه ۱۹۶۰ اين حداقل نرخ بهره بانکى را چند بانک بزرگ شهر نيويورک تعيين مى‌کردند. نرخ بهره‌اى که اين بانک‌ها تعيين مى‌کردند در کل سيستم بانکى کشور پذيرفته و رعايت مى‌شد. در ۱۹۶۵، چندين بانک بزرگ ايالات شرق و غرب آمريکا ابتکار تعيين حداقل نرخ بهره بانکى را خود در دست گرفتند.


در ۱۹۷۱، بانک‌هاى نيويورک دست به اقدام جديدى زدند و ”حداقل نرخ بهره شناور“ را مطرح کردند. در حال حاضر، بانک‌ها از اين نرخ بهره استفاده مى‌کنند. حداقل نرخ بهره شناور چيزى نيست جز حداقل نرخ بهره‌اى که شرايط حاکم بر بازار آن را تعيين کنند.


بانک‌هاى بزرگ که در خارج از شهر نيويورک قرار دارند نرخ اعلان‌شده آن مرکز به‌اضافه ۲/۱ درصد را معمولاً رعايت مى‌کنند. بانک‌هائى که در شهرهاى کوچک قرار دارند نرخ بهره ناحيه يا منطقه متعلق به خود به‌اضافه ۲/۱ درصد را رعايت مى‌کنند.


حداقل نرخ بهره، اعم از اينکه تعيين‌کننده آن بانک‌هاى تجارى باشند يا شرايط حاکم بر بازار، سه نقش عمده دارد:


۱. حداقل نرخ بهره مبنا و اساس نرخ وام‌هاى تجارى و صنعتى است و فقط تعداد معدودى مشترى با سابقه و معتبر مى‌توانند از آن استفاده کنند.


۲. نرخ بهره ساير مشتريان و شرکت‌هاى تجار براساس حداقل نرخ بهره به‌اضافه مبلغى اضافى تعيين مى‌گردد.


۳. نرخ بهره شناور اساس و مبناى نرخ وام‌ها قرار مى‌گيرد و قراردادها بر اين اساس تنظيم مى‌شود و به همين لحاظ اين امکان را به‌وجود مى‌آورد که وام داراى نرخ بهره متغير باشد.


اکثر وام‌هاى تجارى و صنعتى داراى نرخ بهره شناور هستند (نه نرخ بهره ثابت). فقط وام بسيار کوتاه‌مدت (مثلاً حداکثر يک ماهه) نرخ بهره ثابت دارد.


نرخ بهره وام‌هائى که به‌صورت حد اعتبار يا اعتبار در حساب جارى داده مى‌شود براساس حداقل نرخ بهره بانکى تعيين مى‌گردد، ولى نرخ بهره وام‌هاى بسيار کوتاه‌مدت (حداکثر يک ماهه) از حداقل بهره بانکى کمتر است.