شرکت‌ها مى‌توانند وام‌هاى صنعتى و تجارى را قبل از سررسيد بازپرداخت کنند، يا در زمان سررسيد اسناد (سفته‌ها)، آنها را تمديد يا بازپرداخت کنند. در زمان انقضاء مهلت وام، شرکت مى‌تواند تقاضاى تمديد اعتبار کند،ولي، آن شرکت بايد قدرت خود را در بازپرداخت اصل وام نشان دهد (و براى نشان دادن اين قدرت بايد پس از گرفتن اعتبار، حداقل يک‌ماه از آن وام استفاده نکند و يا در صورت استفاده آن را بازپرداخت کند).


وام‌هائى که از نوع اعتبار در حساب جارى است بايد در زمان انقضاء موعد مقرر بازپرداخت گردند ولى اگر مدت زمان اين وام‌ها بيش از ۲ سال باشد، مى‌توان آنها را به‌صورت وام‌هاى بلندمدت درآورد.