وام‌هاى ”حد اعتبار“، ”اعتبار در حساب جاري“ و ”وام‌هاى يک ماهه“، ويژگى‌هاى مشترکى دارند. شرايط خاصى که ويژه اين نوع وام‌هاى کوتاه‌مدت است از اين قرار است: ۱. ارائه نوعى سند (مثل سفته)؛ ۲. نرخ بهره؛ ۳. حفظ مانده‌هاى جبراني؛ ۴. پرداخت بهره به مانده استفاده ‌نشده و ۵. نحوهٔ بازپرداخت وام.