شرکتى را که در ساختار سرمايه‌اى خود داراى هيچ‌گونه بدهى نباشد، در اصطلاح شرکت بدون بدهى مى‌نامند؛ چرا که هيچ‌گونه ريسک سيستماتيک مالى ندارد. (بديهى است ريسک سيستماتيک تجارى صفر نيست، ولى مقدار آن ثابت مى‌ماند.) در چنين وضعي، آن جريانات نقدى را که به‌صورت سود تقسيمى (پس از کسر ماليات) به صاحبان سهام عادى پرداخت مى‌شود جريانات نقدى شرکت بدون بدهى (CFu) مى‌نامند و مقدار آن را به اين طريق محاسبه مى‌کنند:


C Fu = Y ( ۱ - t ) ( D )


شرکتى را که در ساختار سرمايه‌اى خود داراى وام باشد، در اصطلاح شرکت با بدهى مى‌نامند و ريسک سيستماتيک مالى آن از صفر بزرگ‌تر است. جريانات نقدى اين شرکت را با CF۱ نشان مى‌دهند که مقدار آن را دو چيز تعيين مى‌کند: بهره‌اى که به دارندگان اوراق قرضه پرداخت مى‌شود و سود تقسيمى‌اى که پس از کسر ماليات به صاحبان سهام عادى پرداخت مى‌گردد. معادله جريان نقدى به اين‌صورت است:


C F۱ = ( Y - I )( ۱ - t ) + I ( A )


بهره اوراق قرضه براساس نرخ بهره قرضه (نرخ اعلان‌شده و مندرج در قرارداد اوراق قرضه) پرداخت مى‌شود؛ لذا براى محاسبهٔ آن Km را در D ضرب مى‌کنند:


I = Km D ( B )


در معادله A الف، به‌جاى I مقادير آن را که از معادله‌هاى D و B به‌دست مى‌آيد مى‌گذاريم.


C F۱ = Y ( ۱ - t ) + t Km D ( C )


مى‌توان اين معادله را به طريق زير نوشت:


C F۱ = C fu + t Km D ( R )


معادله R بيانگر اين مطلب است که جريانات نقدى شرکت با بدهى مساوى است با جريانات نقدى شرکت بدون بدهى به‌اضافهٔ مبلغى که آن را صرفه‌جوئى مالياتى ناشى از بهره مى‌نامند.