فرض بر اين است که کسانى‌که در سهام عادى شرکتى سرمايه‌گذارى مى‌کنند مجموعه متنوعى از اورق بهاءدار در دست دارند و فقط با ريسک سيستماتيک مواجه خواهند بود. ريسک سيستماتيک شرکت و کل منابع تأمين مالى شرکت ثابت فرض مى‌شود. همچنين فرض مى‌شود که کل سود شرکت به سهامداران پرداخت مى‌شود و نرخ ماليات ۴۰ درصد است. نرخ بهره اوراق قرضه ثابت فرض مى‌گردد. فرض ديگر اين است که شرکت در هر زمان که اوراق قرضه منتشر مى‌کند، بلافاصله به همان ميزان سهام عادى خود را بازخريد و از دور خارج مى‌کند. البته در مراحل بعدي، اين فرض آخر دقيقاً رعايت نخواهد شد و انتشار مقدار بيشترى از اوراق قرضه باعث خواهد شد که صاحبان سهام عادى با ريسک سيستماتيک بيشترى مواجه شوند.