سود قبل از بهره و ماليات و سود پس از کسر ماليات

بهره وام‌ها و اوراق قرضه و ماليات شرکت را از سود قبل از بهره و ماليات کم مى‌کنيم تا سود پس از کسر ماليات به‌دست آيد.


بر اين است که:


Y = سود قبل از بهره و ماليات


I = بهره اوراق قرضه برحسب ريال


t = نرخ ماليات (فرض مى‌کنيم ۴۰ درصد است)


EAT = سود پس از کسر ماليات


پس:


E A T = ( Y - I ) ( ۱ - t )  


از آنجا که کل منابع مالى ثابت فرض مى‌شود، درصد سود تقسيمى بايد ۱۰۰ درصد باشد؛ يعنى سود تقسيمى با ميزان سود پس از کسر ماليات برابر باشد.

ارزش شرکت

ارزش شرکت با مجموع ارزش منابع مالى به‌کار گرفته شده برابر است. در مثال زير فرض مى‌کنيم که منابع مالى به‌کار گرفته شده عبارتند از: وام و سرمايه صاحبان سهام با استفاده از علائم زير خواهيم داشت:


Vd= ارزش اوراق قرضه شرکت


Ve= ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت


Vf= کل ارزش شرکت


پس:


Vf = Vd + Ve  


ارزش اوراق قرضه. براى تعيين ارزش يک برگ از اوراق قرضه بايد جريانات نقدى حاصل از آن برگ را براساس نرخ بازده موردنظر خريداران اوراق قرضه تنزيل کنيم. اگر شرکتى اوراق قرضه خود را به ارزش اسمى بفروشد، ارزش ذاتى آن برگ باارزش دفترى‌ آن برابر مى‌شود.


زمانى مسئله تعيين ارزش اوراق قرضه مشکل‌تر مى‌شود که يکى برگ از اوراق قرضه به قيمتى متفاوت با ارزش اسمى آن به فروش مى‌رسد. به‌طور کلي، ارزش فعلى عايدات آينده آن اوراق قرضه که برمبناى نرخ تنزيلى برابر با نرخ بازده اوراق قرضه مشابه محاسبه شود.


ارزش حقوق صاحبان سهام. ارزش حقوق صاحبان سهام يک شرکت عبارت است از ارزش فعلى جريانات نقدى آتى ناشى از سهام عادى شرکت. نرخ تنزيل مورد استفاده در محاسبه ارزش فعلي، نرخ بازده مورد توقع سهامداران شرکت است. در اينجا فرض مى‌کنيم که وجوهى که با سهامداران پرداخت مى‌شود. با سود پس از کسر ماليات شرکت برابر است. اگر فرض کنيم که سود قبل از بهره و ماليات داراى ارزش مورد انتظار ثابت باشد، آن‌گاه سود پس از کسر ماليات شرکت نيز داراى ارزش مورد انتظار ثابت خواهد بود. بنابراين، پرداخت‌هاى سود سهام نيز به‌صورت يک جريان ثابت و دائمى درمى‌آيد و اگر ميزان سود سالانه را بر نرخ تنزيل ذى‌ربط تقسيم کنيم، ارزش سهام عادى شرکت به‌دست مى‌آيد. براى محاسبه آن از فرمول زير استفاده مى‌کنيم:


  EAT  
Ve =
 
  Ke  


دراين‌فرمول،‌مقدارKe‌هزينه‌خاص‌سهام‌عادى‌است‌(قبلاً آن را در معادله Ke = D۰(۱+g)/ Pn +g نشان داديم) ومربوط به زمانى است که نرخ رشد(g)برابرباصفرباشد. درمعادله(EAT= (Y-I)(۱-t سودپس ازکسرماليات رامحاسبه کرديم. طبق آن معادله:


  ( Y- I ) ( ۱ - t )  
Ve =
 
  Ke  


قبلاً معادله‌اى به اين شکل داشتيم: Vf = Vd + Ve در اين معادله مقادير معادله قبلى را جانشين مى‌کنيم:


  ( Y- I ) ( ۱ - t )  
Vf = Vd +
 
  Ke