محاسبه ارزش فعلى خالص خريد يا اجاره دارائى

با استفاده از روش‌هاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى ارزش فعلى خالص هريک از اين روش‌ها را حساب مى‌کنند. فرض بر اين است که هزينه سرمايه مربوط ۱۲ درصد است.

جدول محاسبه ارزش فعلى يک قلم دارائى که به‌صورت اجاره به شرط تمليک در اختيار شرکت قرار گرفته است

پايان سال جريان نقدى فاکتور ارزش فعلى ارزش فعلى
۰ ۶۳،۰۰۰- ۱ ۶۳،۰۰۰-
۱ ۳۱،۸۷۴ ۰/۸۹۳ ۲۸،۴۶۳
۲ ۳۰،۸۴۴ ۰/۷۹۷ ۲۴،۵۸۳
۳ ۲۹،۶۹۱ ۰/۷۱۲ ۲۱،۱۴۰
۴ ۲۸،۴۰۰ ۰/۶۳۶ ۱۸،۰۶۲
۵ ۲۶،۹۵۴ ۰/۵۶۷ ۱۵،۲۸۳
۶ ۲۵،۳۳۴ ۰/۵۰۷ ۱۲،۸۴۴
۷ ۲۳،۵۲۰ ۰/۴۵۲ ۱۰،۶۳۱
۸ ۲۱،۴۸۸ ۰/۴۰۴ ۸،۶۸۱
۹ ۱۹،۲۱۲ ۰/۳۶۱ ۶،۹۳۶
۱۰ ۷۴،۶۶۴ ۰/۳۲۲ ۲۴،۰۴۲
جمع ۱۰۷،۶۶۵

انتخاب روش خريد يا اجاره‌ دارائى

پس از محاسبهٔ ارزش فعلى خالص دو روش خريد و اجاره دارائي، آن روشى را که داراى بالاترين ارزش فعلى خالص است ارجح مى‌دانيم. اگر هر دو روش داراى ارزش فعلى منفى باشند، هيچ‌کدام از اين دو روش نبايد مورد استفاده قرار گيرند.