قرارداد اجاره‌هاى بلندمدت

قرارداد اجاره‌هاى بلندمدت، اعم از اينکه از نوع اجاره با خدمات باشد يا اجاره به شرط تمليک، به سه‌گونه بسته مى‌شود: اجاره مستقيم، فروش و اجاره با حضور شخص ثالث.

اجاره مستقيم

اين نوع اجاره به موردى گفته مى‌شود که مستأجر قرارداد اجاره را با توليدکننده يا فروشنده اين دارائى مى‌بندد. در مواردى هم برخى از شرکت‌ها با سازمان‌هاى تخصصى چنين قراردادهائى را مى‌بندند. براى مثال، توليدکنندگان کامپيوتر و لوازم ادارى براى اجاره توليدات خود، از اين نوع قراردادها استفاده مى‌کنند. شرکت‌هاى تخصصى يا شاغل در اين‌کار ماشين‌آلات را از توليدکننده مى‌خرند و سپس با بستن قرارداد اجاره بلندمدت، آن را در اختيار متقاضى آن کالا قرار مى‌دهند. اگر چنين شرکت‌هائى به اين‌صورت قرارداد ببندند، توليدکننده آن کالا طرف قرارداد اجاره نخواهد بود.

فروش و اجاره

گاهى امکان دارد که يک شرکت يک نوع دارائى تحت تملک خود را به ديگرى بفروشد و بلافاصله آن را اجاره کند. قراردادى را که به اين‌صورت مى‌بندند قرارداد فروش و اجاره مى‌نامند. شرکت فروشنده بهاء دارائى را به‌صورت مى‌بندند قرارداد فروش و اجاره مى‌نامند. شرکت فروشنده بهاء دارائى را به‌صورت نقد دريافت مى‌کند و دارائى فروش‌رفته را کماکان در اختيار خود دارد و اجاره‌بهاء آن را پرداخت مى‌کند. اغلب اوقات شرکت‌هاى بيمه زمين‌هائى را خريدارى مى‌کنند و بلافاصله با بستن يک قرارداد بلندمدت، آنها را به صاحبان قبلى‌ آنها اجاره مى‌دهند اين نوع اجاره معمولاً به شرط تمليک است.

اجاره با حضور شخص ثالث

اين نوع قراردادها در مواردى بسته مى‌شود که مؤجر بايد قسمتى از ارزش دارائى مورد بحث را وام بگيرد. در اين‌صورت، قرارداد وام‌دهنده، امکان دارد که موجر تا ۸۰ درصد قيمت خريد دارائى مورد اجاره را وام بگيرد، ولى از نظر مستأجر، اين نوع قرارداد عين قراردادى است که در مورد اجاره‌هاى مستقيم بسته مى‌شود. در عين حال، ويژگى برخى از اين اجاره‌ها بسيار پيچيده است؛ يعنى امکان دارد که مؤجر براى تهيه پول به‌منظور خريد دارائى مورد اجاره اوراق قرضه منتشر کند. ميزان اوراق قرضه ممکن است تا حدود ۷۵ درصد ازش آن قلم دارائى برسد که بقيه آن را شخص مؤجر تأمين مى‌کند. بنابراين، دارنده اوراق قرضه نقش وام‌دهنده را ايفاء مى‌کند و اين اوراق را مستأجر تضمين مى‌کند. اجاره‌بهاء بايد در حدى باشد که بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه و نيز بازدهى موردنظر مؤجر را بپوشاند.