”بودجه‌بندى سرمايه‌اي“ فرآيندى است که مى‌توان بدان‌وسيله طرح‌هاى توجيه‌پذير را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجه‌بندى سرمايه‌اى عبارتند از:


۱. تشخيص و شناسائى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى


۲. ارزيابى و تعيين مطلوبيت هريک از طرح‌ها


۳. گزينش يا انتخاب طرح مطلوب


۴. طبقه‌بندى طرح‌ها و انتخاب بهترين آنها در صورتى‌که وجوه موجود براى تأمين مالى مجموعه‌اى از سرمايه‌گذارى‌ها کافى نباشد


۵. تجزيه و تحليل نتايج تصميمات گذشته که در مورد طرح‌ها سرمايه‌گذارى گرفته شده است


احتمال دارد برخى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى در يکى از چهار مرحله يادشده فوق رد شوند. نتايج به‌دست آمده از طرح‌هائى که پيش از اين به اجراء درآمده‌اند در مرحله پنجم موردتجزيه و تحليل قرار مى‌گيرند و در اين مرحله نسبت به ادامه يا توقف طرح، يا ايجاد تغييراتى در آن تصميم‌گيرى مى‌شود. اجراء طرح هنگامى متوقف مى‌شود که مديران شرکت اطمينان يابند که ادامه آن تأثيرى در افزايش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصميمات گرفته‌شده در گذشته موجب افزايش توانائى‌هاى مديريت شرکت در ارزيابى سرمايه‌گذارى‌هاى آينده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد.


بودجه‌بندى سرمايه‌اى را غالباً فرآيندى پويا مى‌دانند؛ زيرا مى‌توان طرح‌هاى مختلف را به‌صورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغيير محيط بيرونى شرکت باعث تغيير مطلوبيت طرح‌ها سرمايه‌گذارى کنونى يا طرح‌هاى پيشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکت‌هاى رقيب، تحقيقات بازاريابي، چرخه‌هاى تجاري، تورم غيرمنتظره، مقررات جديد وضع‌شده و به‌ کارگيرى تکنولوژى‌هاى جديد ممکن است باعث تغيير مطلوبيت طرح‌هاى سرمايه‌گذارى‌هاى کنونى يا طرح‌هاى پيشنهادى شوند؛ بنابراين مراحل بودجه‌بندى سرمايه‌اى به‌صورت نوعى فعاليت مستمر شرکت درمى‌آيد.