ارزيابى مالى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى بر عهده مديران مالى است. به دو نوع سرمايه‌گذارى بايد توجه کرد:


۱. سرمايه‌گذارى‌هائى که هدف آنها مستقيماً افزايش فروش و سود شرکت است.


۲. سرمايه‌گذارى‌هائى که هدف آنها کاهش هزينه‌ها و در نتيجه افزايش سود شرکت است.


ماهيت اين نوع سرمايه‌گذارى‌ها ـ که اصولاً بلندمدت هستند ـ به‌گونه‌اى است که پس از تصميم‌گيرى سودآورى شرکت را براى چندين سال تحت تأثير قرار مى‌دهد. از ديدگاه مديريت مالي، هدف بودجه‌بندى سرمايه‌اى عبارت است از گزينش آن دسته از طرح‌هاى سرمايه‌گذارى بلندمدت که انتظار مى‌رود با اجراء آن طرح‌ها، ثروت صاحبان سهام به حداکثر برسد.