کاربرد مناسب نسبت‌ها و تجزيه و تحليل درست آنها به شناخت نقاط‌ قوت و ضعف اين نسبت‌ها بستگى دارد.

نقاط‌ قوت

مزاياى اين روش تجزيه و تحليل نسبت‌ها عبارتند از:


۱. محاسبه اين نسبت‌ها نسبتاً ساده است.


۲. با اين نسبت‌ها معيارى براى مقايسه بين فعاليت شرکت در يک دوره زمانى به‌دست مى‌آيد و نيز مى‌توان نسبت‌ها محاسبه‌شده را با ”متوسط صنعت“ مقايسه کرد.


۳. براى تعيين روند سنواتى شرکت و تغييراتى که احتمالاً در اين روند رخ داده است و نيز تعيين اعداد غيرعادى مى‌توان از روش تجزيه و تحليل نسبت‌ها استفاده کرد.


۴. در امر شناخت مشکلات شرکت‌ها محاسبه اين نسبت‌ها سودمند است.


۵. اگر روش مبتنى بر تجزيه و تحليل نسبت‌ها با روش‌هاى ديگر (مثل روش‌هاى اقتصادسنجي) ادغام شود، اين نسبت‌ها مى‌تواند در فرآيند ارزيابى و قضاوت نقش مهمى بازى کند.

نقاط‌ ضعف

معايب اين روش عبارتند از:


۱. اگر فقط به يکى از نسبت‌ها توجه شود، فايدهٔ چندانى نخواهد داشت.


۲. نسبت‌ها راه‌حل مشکلات نيستند و با استفاده از اين نسبت‌ها نمى‌توان به ‌علل اصلى مشکلات شرکت پى برد و نسبت‌ها تنها نشان‌دهنده مشکلات هستند.


۳. شخص تحليل‌گر در تفسير داده‌ها به‌سادگى دچار اشتباه مى‌شود و احتمال دارد به‌راحتى آنها را غلط تفسير کند؛ براى مثال، کاهش مقدار يک نسبت، الزاماً به‌معناى وقوع رخدادى نامطلوب نيست.