براى محاسبه ”نسبت جارى ـ current ratio“، دارائى‌هاى جارى را بر بدهى‌هاى جارى تقسيم مى‌کنند. نسبت‌هاى جارى متعلق به شرکت سهامى برادران عبارتند از (ارقام به هزار ريال):


بدهى‌هاى جارى / دارائى‌هاى جارى = نسبت جارى =
سال ۱۳۷۶) برابر ۶۴/۱ = ۲،۵۱۲،۵۰۰/۴،۱۲۵،۰۰۰)
سال ۱۳۷۵) برابر ۶۱/۱= ۲،۲۴۲،۲۵۰/ ۳،۶۱۸،۸۰۰)


نسبت جارى شرکت هر اندازه بزرگ‌تر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهى‌هاى جارى با مشکلات کمترى روبه‌رو مى‌شود. سازمان‌هاى وام‌دهنده همواره اصرار مى‌ورزند که نسبت جارى شرکت در حد ۲ يا بيش از آن باشد و آن را شرط پرداخت وام‌هاى صنعتى و بازرگانى مى‌پندارند. اين عدد ۲، پايه واساسى جز سليقه شخصى وام‌دهندگان ندارد. (در واقع يک عدد به‌اصطلاح ”من‌درآوردي“ است). در عين حال بسيارى از متخصصانى که توان مالى شرکت‌ها را تجزيه و تحليل مى‌کنند چنين مى‌پندارند که اگر نسبت جارى شرکتى کمتر از ۲ باشد، موضوع قدرت نقدينگى شرکت سؤال‌برانگيز مى‌شود.