با محاسبه اين رقم، سودى که شرکت در يک دوره مشخص به ازاء يک سهم عادى به‌دست آورده است معين مى‌شود. اين عدد از متداول‌ترين نسبت‌هاى مالى است که محاسبه و تجزيه و تحليل مى‌شود. براى محاسبه اين نسبت، مقدار ”سود پس از کسر ماليات“ را بر تعداد سهام عادى که در دست سهامداران است تقسيم مى‌کنند. اگر يک شرکت سهامى تعدادى سهم ممتاز داشته باشد، سود متعلق به اين سهام را از رقم ”سود پس از کسر ماليات“ کسر و سپس سود قابل‌تخصيص به سهام عادى را محاسبه مى‌کنند. مقدار اين نسبت در مورد شرکت سهامى برادران عبارت است از (ارقام به هزار ريال):


سود سهام ممتاز ـ سود پس از کسر ماليات
سود هر سهم عادى =
تعداد سهام عادى منتشره


(سال ۱۳۷۶) ريال ۹۴/۳ = ۱۰۴،۰۴۶/۴۱۰،۰۰۰=
(سال ۱۳۷۵) ريال ۹۰/۳= ۱۰۱،۲۰۴/۳۹۵،۰۰۰=


علت اصلى توجه به سود هر سهم (و نه کل سود شرکت) به هدف اصلى شرکت مربوط است که به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران مى‌باشد. بايد توجه داشت سودى که شرکت به سهامداران مى‌پردازد (DPS)، با سودى که شرکت به‌دست مى‌آورد (EPS) رابطهٔ نزديک دارد. در محاسبه نسبت سود پرداختى نيز از رقم متعلق به سود هر سهم (EPS) استفاده مى‌شود.