اين نسبت نشان‌دهنده مبلغ سودى است که شرکت بابت هر سهم پرداخت مى‌کند. براى محاسبه اين نسبت، رقم متعلق به سود تقسيمى سهام را بر تعداد سهام عادى که در دست سهامداران است تقسيم مى‌کنند. مقدار اين نسبت، در مورد شرکت سهامى برادران برابر است با (ارقام به هزار ريال):


سود نقدى که به صاحبان سهام عادى پرداخت مى‌شود
سود تقسيمى هر سهم =
تعداد سهام عادى منتشره


(سال ۱۳۷۶) ريال ۸۶۵%= ۱۰۴،۰۴۶/۹۰،۰۰۰=


(سال ۱۳۷۵) ريال ۸۳%= ۱۰۱،۲۰۴/۸۴،۰۰۰=


در محاسبه سود تقسيمى هر سهم و سود هر سهم براى شرکت سهامى برادران، عددى که در مخرج کسر قرار گرفته نمايانگر تعداد سهام عادى در دست سهامداران در تاريخ ۲۹ اسفند است. در اين‌گونه محاسبه، فرض اين است که در تمام اين دوره دوازده‌ماهه اين تعداد سهام در دست سهامداران بوده است. اگر در يک سال در تعداد سهامى که در دست سهامداران است تغييرات فاحشى رخ دهد، براى محاسبه نسبت‌هاى مالى مربوط به هر سهم بايد از ميانگين تعداد سهامى که در دست سهامداران بوده است استفاده کرد.