ستون بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام ترازنامه، نشان‌دهنده چگونگى تأمين سرمايه شرکت است. ”بدهى‌ها“ مبالغ بدهى شرکت به بستانکاران است. ”بدهى‌هاى جارى ـ current liabilities“ در مدت يک‌سال يا کمتر و ”بدهى‌هاى بلندمدت ـ term liabilities ـ long“ در سال‌هاى بعد پرداخت مى‌شوند. با توجه به جدول تمام دارائى‌ها، بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام که نشان‌دهنده ترازنامه شرکت سهامى برادران است، بدهى‌هاى جارى مبالغى را دربرمى‌گيرد که به بستانکاران پرداخت مى‌شود. نمونه‌هاى آن عبارتند از: حساب‌هاى پرداختني، وام‌هاى پرداختنى به بانک‌ها يا اقساط جارى وام‌هاى بلندمدت. سود سهام پرداختنى نشان‌دهنده مبالغى است که شرکت به‌عنوان سود تقسيمى به سهامداران اعلام کرده است و بايد آن را در زمانى کوتاه به سهامداران پرداخت کند.


مقدار پول نقدى که سهامداران به‌طور مستقيم به شرکت پرداخت مى‌کنند سرمايه (سهام عادي) و مازاد بر سرمايه پرداخت‌شده را ”صرف سهام“ مى‌نامند که بخشى از حقوق صاحبان سهام را تشکيل مى‌دهد.


”سود انباشته ـ retained earnings“ مقدار سودى است که شرکت به‌دست آورده (و به‌صورت سود سهام پرداخت نکرده) و آن را دوباره در شرکت سرمايه‌گذارى کرده است.


اطلاعات موجود در ترازنامه جوابگوى نيازهاى اطلاعاتى تحليلگران نيست. براى مثال در ترازنامه دارائى‌هاى شرکت بر مبناى قسمت تمام‌شده تاريخى ثبت مى‌شوند؛ بنابراين ترازنامه ارزش روز يا ارزش جايگزينى دارائى‌هاى شرکت را نشان نمى‌دهد. اين مشکل موقعى بيشتر مى‌شود که اقتصاد دچار شرايط تورمى باشد. همچنين ترازنامه نشان نمى‌دهد که علت افزايش ارزش بعضى از اقلام دارائى‌ها چيست؟ مثلاً اگر ارزش موجودى کالا افزايش نشان دهد، معلوم نيست که آيا اين افزايش ناشى از افزايش مقدار فيزيکى موجودى کالا است يا ناشى از افزايش قيمت‌ها همچنين اگر مقدار فيزيکى موجودى کالا افزايش يافته باشد، معلوم نيست که آيا شرکت به‌منظور پاسخگوئى افزايش تقاضا، کالاى اضافى توليد کرده است يا اينکه کالاى توليدشده را نمى‌توان بفروشد. بنابراين تحليلگرِ صورت‌هاى مالى بايد بداند ناکافى بودنِ اطلاعات مندرج ترازنامه باعث مى‌شود که او نتواند وضعيت مالى شرکت را به‌طور مفيد و مؤثر شناسائى کند.