در ”ترازنامه ـ balance sheet” وضع مالى شرکت در يک مقطع زمانى مشخص، به‌طور خلاصه نشان داده مى‌شود. ترازنامه‌ها دو بخش مهم دارند: ۱. دارائى‌ها ۲. بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام.


در نمودار ترازنامه تمام دارائى‌ها، بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام نشان داده شده است.


در طرف راست، تمام اقلامى که داراى ارزش است و سازمان اين مقادير را در امور و فعاليت‌هاى سودآور سرمايه‌گذارى کرده است نوشته مى‌شود.


ترازنامه
ترازنامه

در طرف چپ، منابع مالى نوشته مى‌شوند که به دو دسته تقسيم مى‌گردند. اين مقادير را بستانکاران و صاحبان سهام تأمين مالى مى‌کند.


اين‌صورت نشان‌دهندهٔ اين است که منابع اصلى تأمين دارائى‌هاى سازمان، مجموع بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام است. ترازنامهٔ شرکت سهامى برادران که در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ تهيه شده، در جدول شرکت سهامى برادران، ترازنامه، به تاريخ ۲۹ اسفندماه (ارقام به هزار ريال) نشان داده شده است. معمولاً، دارائى‌ها را در طرف راست ترازنامه و بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام را در طرف چپ آن مى‌‌نويسند، مجموع ارقام اين دو ستون بايد برابر باشند. گاهى در ترازنامه‌هائى که شرکت منتشر مى‌کند، دارائى‌ها در بالاى صفحه و بدهى‌ها و حقوق صاحبان در زير مى‌آيد.

جدول شرکت سهامى برادران، ترازنامه، به تاريخ ۲۹ اسفندماه (ارقام به هزار ريال)

  ۱۳۷۶ ۱۳۷۵
دارائى‌ها
دارائى‌هاى جارى:
وجه نقد و بانک ۱۴۰،۰۰۰ ۱۱۵،۰۰۰
حساب‌هاى دريافتنى ۱،۷۶۰،۰۰۰ ۱،۴۴۰،۰۰۰
موجودى کالا ۲،۱۷۵،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
هزينه‌هاى پيش‌پرداخت‌شده ۵۰،۰۰۰ ۶۳،۰۰۰
کل دارائى‌هاى جارى ۴،۱۲۵،۰۰۰ ۳،۶۱۸،۰۰۰
سرمايه‌گذارى‌هاى بلندمدت:
مطالبات بلندمدت ۱،۲۵۵،۰۰۰ ۱،۰۹۰،۰۰۰
دارائى‌هاى ثابت ۲،۰۳۷،۰۰۰ ۲،۰۱۵،۰۰۰
منهاى: ۸۶۲،۰۰۰ ۸۶۰،۰۰۰
استهلاک انباشته
خالص دارائى‌هاى ثابت ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۱،۱۵۵،۰۰۰
ساير دارائى‌هاى ثابت ۵۵۰،۰۰۰ ۵۳۰،۰۰۰
کل دارائى‌هاى ثابت ۱،۷۲۵،۰۰۰ ۱،۶۸۵،۰۰۰
کل دارائى‌ها ۷،۱۰۵،۰۰۰ ۶،۳۹۳،۰۰۰
بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام
بدهى‌هاى جاري:
حساب‌هاى پرداختنى ۱،۳۲۵،۰۰۰ ۱،۲۲۵،۰۰۰
بدهى به بانک‌ها ۴۷۵،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰
ماليات‌هاى معوق ۶۷۵،۰۰۰ ۴۲۵،۰۰۰
اقساط وام‌هاى بلندمدت ۱۷،۵۰۰ ۲۶،۰۰۰
سود سهام پرداختنى ۲۰،۰۰۰ ۱۶،۲۵۰
جمع بدهى‌هاى جارى ۲،۵۱۲،۵۰۰ ۲،۲۴۲،۲۵۰
بدهى‌هاى بلندمدت ۱،۳۵۰،۰۰۰ ۱،۴۲۵،۰۰۰
جمع بدهى‌ها ۳،۸۶۲،۵۰۰ ۳،۶۶۷،۲۵۰
حقوق صاحبان سهم:
سهام عادى (در سال ۱۳۷۶ تعداد ۱۰۴،۰۴۶ و در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۰۱،۲۰۴ سهم در دست مردم بود) ۴۴،۵۰۰ ۴۳،۳۰۰
صرف سهام ۵۶۸،۰۰۰ ۳۷۲،۴۵۰
سود انباشته ۲،۶۳۰،۰۰۰ ۲،۳۱۰،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۳،۲۴۲،۵۰۰ ۲،۷۲۵،۷۵۰
کل بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷،۱۰۵،۰۰۰ ۶،۳۹۳،۰۰۰