بايد به اين نکتهٔ مهم اشاره کنيم که در صورت استفادهٔ بيمه‌گذار از هر يک از شرايط سه‌گانه، پوشش بيمه‌اى محدود به خطرهاى مذکور در اين بيمه‌نامه‌ها نخواهد بود، بلکه بيمه‌گر و بيمه‌گذار با توافق قبلى يا درج در شرايط خصوصى بيمه‌نامه قادر هستند که تعهدات خود را تعديل (کاهش يا اضافه) کنند. مثلاً در بيمه‌نامه‌هاى W.A مى‌توان خسارت‌هاى ناشى از شکست، ريزش، چنگک و نشست را هم اضافه کرد يا با پرداخت حق بيمهٔ اضافي، فرانشيز خسارت جزئى را از بيمه‌نامه حذف کرد.


معنا و مفهوم F.P.A آن است که بيمه‌گر خسارت‌هاى در تعهد خود را بدون پرداخت خسارت جزئى يا خاص مى‌پردازد. در اين نوع پوشش بيمه‌اي، تعهدات بيمه‌گر از زمان خروج کالا از انبار يا اسکلهٔ محل بارگيرى کالا آغاز مى‌شود و تا زمان تخليهٔ کالا در بندر مقصد يا انبار بيمه‌گذار ادامه خواهد داشت. در اين پوشش بيمه‌اي، بيمه‌گر متعهد پرداخت خسارت‌هاى خصوصى (خسارت جزء) نيست مگر اينکه اينگونه خسارت‌‌ها ناشى از حادثهٔ وسيلهٔ نقليه (آتش‌گرفتن، غرق‌شدن، تصادم و به‌گِل نشستن شناور) باشد.


- در پوشش بيمه‌اى F.P.A، بيمه‌گر متعهد پرداخت خسارت به‌شرح زير است:

۱. از بين‌رفتن کلى کالاى مورد بيمه (واقعى يا فرضي)، به طورى‌که بيمه‌گذار از دريافت کالاى خود محروم بماند، که اين خسارت مى‌‌تواند ناشى از حادثهٔ وسيلهٔ نقليه يا شناور باشد.


۲. از بين ‌رفتن و تلف‌ شدن بخشى معينى از کالا، در صورتى‌که مورد بيمه از چندين بخش مختلف ترکيب شده باشد و تمامى يک بخش از آن از بين برود، بدون در نظر گرفتن اينکه براى آن بخش خسارت‌ديده سرمايهٔ بيمه‌اى معين منظور شده يا نشده باشد.


۳. از بين‌رفتن صندوق، پالت يا نگله در طول زمان بارگيري، تخليه يا انتقال محموله از شناورى به شناور ديگر.


۴. پرداخت خسارت‌هاى مستقيم ايجادشده ناشى از زيان همگانى (تفديهٔ زيان همگاني).


۵. پرداخت تعهدات ايجاد شده ناشى از زيان همگاني.


۶. کليهٔ هزينه‌هاى مربوط به نجات کالا.


۷. هزينه‌هاى خاص؛ چنانچه پرداخت اين هزينه‌ها به‌موجب بيمه‌نامه قابل پرداخت و در تعهد بيمه‌گر باشد.


۸. پرداخت هزينه‌هائى که براى جلوگيرى از خسارت يا توسعهٔ خسارت انجام مى‌شود.


۹. کليهٔ خسارت‌هاى ناشى از زيان اختصاصى به‌علت غرق، آتش‌سوزي، به‌گِل نشستن، انفجار، تصادم شناور به اسکله يا صخره، قطعات شناور يخ يا تخليهٔ اضطرارى کالا که در نتيجهٔ يکى از خطرهاى مذکور در بندر پناه (بندر بين راه) انجام شده باشد.


- در بيمه‌نامهٔ F.P.A خسارت‌هاى زير از تعهد بيمه‌گر خارج است و جزءِ استثناءآت به‌شمار مى‌رود:

۱. خسارت‌هاى جزئى (زيان اختصاصي)، جزء مواردى که در بالا ذکر شد.


۲. کسر يا عدم تحويل بخشى از يک پالت، صندوق، بسته يا نگله.


۳. خسارت‌هاى ناشى از تأخير در تحويل کالاى مورد بيمه، هرچند تأخير به‌علت يکى از خطرهاى مورد تعهد بيمه‌گر صورت گرفته باشد.


۴. عيب ذاتى کالاى مورد بيمه، مانند کسر وزن در حد متعارف که با حادثه مرتبط نيست.


۵. خسارت‌هاى عادى و متعارف ناشى از ريزش عادي، نشت و سرخالى‌شدن مايعات.


۶. خسارت‌هاى ناشى از عمل جانوران موذى از قبيل موش، حشرات و جزء آن.


۷. خسارت‌هاى ناشى از آب شيرين.


۸. خسارت‌هائى که بيمه‌گر تعهد در پرداخت آنها ندارد مانند شکست، دزدي، دله‌دزدي، و خسارت‌هاى ناشى از انبارکردن يا جابه‌جاکردن نادرست کالا.


۹. خسارت‌هائى که مستقيماً بر اثر جنگ، اعتصاب، شورش و اغتشاش داخلى به‌وجود آمده است.