در بيمه‌نامه‌هائى که با شرايط W.A صادر مى‌شوند، بيمه‌گر افزون بر پرداخت خسارت‌هاى عمومي، تعهد پرداخت خسارت‌هاى جزئى (خسارت‌هاى خصوصي) را هم دارد. بايد به اين نکته اشاره شود که پرداخت خسارت در اين نوع پوشش بيمه‌اى منوط به اين امر است که ميزان و مبلغ خسارت بيشتر از درصد فرانشيز ذکر شده در بيمه‌نامه باشد. در اين نوع پوشش بيمه‌اى معمولاً خسارت‌هاى شکست و ريزش، بيمه نيست مگر اينکه بيمه‌گذار با پرداخت حق بيمهٔ اضافى اين خطرها را بيمه کند. توضيح اينکه خسارت‌هاى جزئى به آن دسته از خسارت اطلاق مى‌شود که مى‌تواند باعث از بين‌رفتن پالت، نگله، بسته‌اى از کل محموله يا بخشى از يک پالت، بسته يا نگله باشد.


- در پوشش بيمه‌اى W.A، بيمه‌گر مسئول و متعهد جبران خسارت‌هاى زير است:

۱. از بين‌رفتن کامل مورد بيمه به‌علت تحقق خطر بيمه‌شده (واقعى يا فرضي).


۲. از بين‌رفتن پالت، صندوق، بسته يا نگله که جزئى از يک محموله است و خسارت در اثناءِ بارگيري، تخليه يا انتقال محموله از شناورى به شناور ديگر واقع شده باشد.


۳. از بين‌رفتن بخشى از محموله در زمانى‌که کالا به‌قسمت‌هاى متفاوت تقسيم‌شده و کار حمل و نقل آن به‌دفعات مکرر انجام مى‌شود.


۴. سهم هزينه‌ها و تعهدات ايجادشده ناشى از خسارت همگاني.


۵. خسارت‌هاى مستقيم ‌وارده به کالاى مورد بيمه که ناشى از بروز حادثهٔ همگانى باشد.


۶. هزينه‌هاى نجات کالا. (salvage charges)


۷. هزينه‌هاى خاص (particular charges) از قبيل هزينه‌هاى تخليه، بارگيري، انباردارى و حمل مجدد کالاى مورد بيمه از بندر پناه به مقصد مندرج در بيمه‌نامه؛ هزينه‌هاى جلوگيرى از بروز حادثه و توسعهٔ خسارت (sue and labour charges).


۸. زيان اختصاصى پس از کسر فرانشيز توافق‌شده در بيمه‌نامه، مشروط به اينکه در حد فرانشيز مقرر در بيمه‌نامه باشد. در موارد زير، بيمه‌گر خسارت وارده را بدون کسر فرانشيز پرداخت خواهد کرد:


۹. در صورتى‌که شناورى که کالا را حمل مى‌کند غرق شود، به‌گِل بنشيند يا آتش بگيرد.


۱۰. خسارت وارده ناشى از آتش‌سوزي، انفجار، تصادم يا برخورد کشتى با وسيلهٔ نقليهٔ ديگر يا هر شيءِ ثابت و متحرکى (مانند کوه‌هاى شناور يخي).


۱۱. کشتى در بندر پناه، خاتمهٔ سفر را اعلام و کالا را تخليه کند.


- در بيمه‌نامهٔ W.A خسارت‌‌هاى زير از تعهد بيمه‌گر خارج است و جزءِ استثناءآت به‌شمار مى‌رود:

۱. خسارت‌هاى ناشى از تقصير، اقدام‌هاى عمدى و اعمال خلاف بيمه‌گذار.


۲. عدم تحويل يا کسرى کالاى مورد بيمه.


۳. خسارت‌هاى ناشى از تأخير در حمل و عدم تحويل کالاى مورد بيمه، ولو اينکه به‌‌علت يکى از حوادث و خطرهاى مشمول و مورد تعهد بيمه‌گر پديد آمده باشد.


۴. خسارت‌هاى ناشى از عيب‌ ذاتى يا کيفيت خاص مورد بيمه.


۵. خسارت‌هاى متعارف و معمول ناشى از ريزش، نشت، سرخالى شدن مايعات يا تبخير و جزء آن.


۶. خسارت‌هاى ناشى از عمل جانوران موذى از قبيل موش يا حشرات.


۷. خسارت‌هاى ناشى از آب شيرين.


۸. خسارت‌هائى که مستقيماً بر اثر جنگ، شورش، اعتصاب و اغتشاش پديد آمده باشد.


۹. خسارت‌هائى که به‌علت صفافى نامناسب کالا در انبار کشتى پديد آيد يا خسارت‌هاى ناشى از دزدى و دله‌دزدى و شکست.