۱. خطرهاى بيمه‌شده:

اين بيمه‌ کليهٔ خطرهائى را که موجب زيان يا آسيب به مورد بيمه مى‌شود تحت پوشش قرار مى‌دهد (جز موارد بندهاى ۴، ۵، ۶ و ۷ مندرج در زير).


۲. خسارت همگاني:

به‌موجب اين بيمه خسارت‌هاى همگانى و هزينه‌هاى نجات که به‌منظور پيشگيرى از خسارت يا در ارتباط با آن بر بيمه‌گذار تحميل مى‌شود (مشروط بر اينکه ناشى از خطرهاى استثناء شده نباشند و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعيين شده باشند) تحت پوشش قرار دارد.


۳. مسئوليت مشترک در تصادم:

در صورتى‌که به‌موجب شرط مندرج در قرارداد حمل درخصوص مسئوليت مشترک دو کشتى در تصادم، مالک کالا ملزم باشد که سهمى از مسئوليت را به‌عهده گيرد، بيمه‌گر جبران اين زيان را به‌نسبت خسارت مورد تعهد در اين بيمه به‌عهده مى‌گيرد. بيمه‌گذار تقبل مى‌کند که هرگاه مالک کشتى بر اساس شرط مذکور مطالبهٔ زيان کند، بيمه‌گر را آگاه نمايد. در اين‌صورت بيمه‌گر حق دارد به هزينهٔ خود دفاع از بيمه‌گذار را در دعوى به‌عهده گيرد.


۴. موارد استثناء:

اين بيمه به هيچ‌وجه شامل خطرهاى زير نمى‌شود:


- تلف، آسيب يا هزينهٔ ناشى از سوءِ عمل ارادى بيمه‌گذار.


- نشت و ريزش عادي، کسر عادى وزن يا حجم يا فرسودگى و پوسيدگى عادى مورد بيمه.


- تلف، آسيب يا هزينهٔ ناشى از کافى‌نبودن يا نامناسب‌بودن بسته‌بندى يا آماده‌سازى مورد بيمه براى حمل (بسته‌بندى مندرج در اين بند شامل بارچينى در کانتينر و جرثقيل نيز مى‌شود، به‌شرط اينکه چنين عملى قبل از شروع بيمهٔ کالا يا به‌وسيلهٔ بيمه‌‌گذار يا کارکنان وى انجام شده باشد).


- تلف، آسيب يا هزينهٔ ناشى از عيب ذاتى يا ماهيت مورد بيمه.


- تلف، آسيب يا هزينه‌اى که علت اساسى آن تأخير باشد، حتى اگر اين تأخير ناشى از خطرهاى بيمه شده باشد (به‌استثناءِ هزينه‌هاى قابل پرداخت در بند ۲).


- تلف، آسيب يا هزينهٔ ناشى از ورشکستگى يا اعسار مالکان، مديران، اجاره‌کنندگان يا گردانندگان کشتى يا قصور در ايفاءِ تعهدات مالى از طرف يکى از آنها.


- تلف، آسيب يا هزينهٔ ناشى از کاربرد هر نوع سلاح جنگى که با انرژى هسته‌اي، يا ترکيب هسته‌اى يا واکنش مشابه ديگر يا نيرو يا مادهٔ راديواکتيو کار مى‌کند.


۵. استثناءِ مربوط به عدم قابليت دريانوردى و نامناسب‌بودن کشتى براى دريانوردي:

اين بيمه به هيچ‌وجه زيان، آسيب يا هزينهٔ ناشى از موارد زير را پوشش نمى‌دهد:


- عدم قابليت دريانوردى کشتى يا کرجي.


- نامناسب‌بودن کشتي، کرجي، وسيلهٔ حمل، کانتينر و جرثقيل براى حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينکه بيمه‌گذار يا کارکنان وى از چنين عدم قابليت دريانوردى يا نامناسب‌بودن در زمان بارگيرى کالاى مورد بيمه در وسايل مذکور اطاع داشته باشند.


- بيمه‌گر از هرگونه نقض تعهدات حتمى مربوط به‌ عدم قابليت دريانوردى کشتى و نامناسب‌بودن کشتى براى حمل مورد بيهم به مقصد صرف‌نظر مى‌کند مگر اينکه بيمه‌گذار يا کارکنان وى از چنين عدم قابليت دريانوردى يا نامناسب‌بودن اطلاع داشته باشند.


۶. استثناءِ خطر جنگ:

از بين‌رفتن، آسيب‌ديدگى يا هزينه‌هاى ناشى از عوامل زير به هيچ‌وجه تحت پوشش اين بيمه نيست:


- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام يا زد و خوردهاى داخلى ناشى از اين امور يا هرگونه عمل خصمنانهٔ يکى از دو قدرت متخاصم عليه ديگري.


- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرهاى ناشى از اين امور (به‌استثناءِ دزدى دريائي) يا اثرهاى ناشى از اقدام به شروع آنها.


- مين، اژدر و بمب‌هاى عمل‌نکردهٔ سرگردان يا ساير سلاح‌هاى جنگى به‌جا مانده و متروک.


۷. استثناءِ خطر اعتصاب‌ها:

اين پوشش به‌ هيچ‌وجه شامل تلف، آسيب يا هزينهٔ ناشى از موارد زير نيست:


- عمل اعتصاب‌کنندگان، جلوگيرى از ورود کارگران يا عمل اشخاصى که در درگيرى‌هاى کارگري، آشوب‌ها يا اغتشاش‌‌هاى داخلى شرکت مى‌کنند.


- اعتصاب، تعطيل محل کار، درگيرى‌هاى کارگري، آشوب‌ها يا اغتشاش‌هاى داخلي.


- عمل هر تروريست يا هر شخصى با انگيزهٔ سياسي.


۸. مدت اعتبار بيمه:

- اين بيمه از زمانى‌که کالا از انبار يا محل نگهدارى مذکور در اين بيمه‌نامه به‌منظور شروع حمل خارج مى‌شود، آغاز و در طول جريان عادى حمل ادامه مى‌يابد و در يکى از حالات زير، هرکدام زودتر واقع شود، خاتمه مى‌پذيرد:


۱. به‌ مجرد تحويل کالا به انبارگيرندگان يا به انبار يا محل نگهدارى نهائى ديگرى در مقصد مذکور در بيمه‌نامه.


۲. به مجرد تحويل کالا به هر انبار يا محل نگهدارى ديگر که بيمه‌گذار قبل از ورود کالا يا همزمان با آن براى انبارکردن يا براى توزيع‌کردن آن يا به‌جهات ديگر در نظر گرفته باشد.


۳. به مجرد انقضاءِ ۶۰ روز از تخليهٔ کامل کالاى مورد بيمه از کشتى در آخرين بندر تخليه.


- هرگاه پس از تخليهٔ کالا از کشتى در بندر نهائى تخليه قرار باشد که کالا به مقصد ديگرى حمل شود، در اين‌صورت بيمه طى مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقى است ولى با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.


- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمهٔ مذکور و مقررات بند ۹ مندرج در زير) در صورت تأخير خارج از اختيار بيمه‌‌گذار، هر نوع تغيير مسير، تخليهٔ اجباري، ارسال مجدد يا انتقال کالا به کشتى ديگر و در جريان هر نوع تغييرى که در سفر دريائى روى دهد و ناشى از اختياراتى باشد که طبق قرارداد باربرى به مالکان يا اجاره‌کنندگان کشتى تفويض شده است، داراى اعتبار خواهد بود.