حرارت مخصوص

مقدار خاصى از انرژى گرما است که به جسم معينى در درجهٔ حرارت مشخصى نياز دارد تا درجهٔ حرارت آن يک درجه (سانتى‌گراد يا فارنهايت) بالا رود. حرارت مخصوص در واقع نمودار درجهٔ حساسيت جسم در مقابل انرژى محرکه است.

حرارت توليد

مقدار انرژى گرما است که در هنگام توليد يک گرم مولکولى جذب يا دفع مى‌شود. در صورت جذب حرارت، علامت آن منفى و در صورت دفع حرارت، علامت آن مثبت است.

حرارت تبديل حالت

مقدار انرژى لازم براى تغيير حالت جسم از جامد به مايع يا از مايع به گاز به‌عکس است. معمولاً حرارت تبديل جامد به مايع را ”حرارت ذوب“ و حرارت تبديل مايع به گاز را ”حرارت تبخير“، يا ”نقطهٔ جوش“ گويند.

حرارت احتراق

مقدار حرارتى است که در نتيجهٔ کامل سوخت مورد نظر با اکسيژن به‌دست مى‌آيد. اين مقدار، اعم از اينکه احتراق در يک يا چند بار و سريع يا کُند صورت گيرد، يکسان است و به‌مقدار اکسيژن مصرفى بستگى دارد.

حرارت فشارى

با فشردن آنى مقدار کمى هوا در سيلندر قوى هوا ممکن است سيلندر آتش گيرد. گاز فشرده که ناگهان به فضاى آزاد راه پيدا مى‌کند سرد مى‌شود. براى مثال، وقتى گاز فشردهٔ CO۲ از سر لولهٔ دستگاه خاموش‌کننده خارج مى‌شود در اطراف محل خروج گاز از شدت سرما برفک به‌وجود مى‌آيد.

حرارت انحلال

اين حرارت در نتيجهٔ حل‌شدن ماده‌اى در مايع به‌دست مى‌آيد و نسبت به درجهٔ غلظت فرق مى‌کند. براى مثال، با اضافه‌کردن يک گرم مولکولى از برومور سديوم به يک ليتر آب ۸۳۰ کالري، ۲ گرم مولکولى ۱۳۹۰ کالرى و ۳ گرم مولکولى از همين محلول ۱۹۷۰ کالرى جذب مى‌شود. به همين ترتيب به‌ نسبت درجهٔ غلظت به‌تدريج از مقدار حرارت انحلال کسر مى‌شود.


درجهٔ حرارت: معرف اندازهٔ متوسط انرژى حرکت انتقالى مولکولى است. بنابراين درجهٔ حرارت و سرعت حرکت انتقالى مولکول‌ها با يکديگر نسبت مستقيم دارند.


درجهٔ جوش: وقتى درجهٔ حرارت مايعى به‌تدريج زياد مى‌شود به همين نسبت نيز بر فشار بخار روى مايع افزوده مى‌شود، زيرا به‌تدريج تعداد مولکول‌هاى فرارى از سطح مايع زيادتر مى‌شود و به‌جائى مى‌رسد که تعداد آنها بر تعداد مولکول‌هاى برگشته فزونى مى‌يابد. اين فشار به مرور به‌حدى مى‌رسد (در صورت تجزيه نشدن مايع) که از فشار هوا که در سطح دريا برابر با يک اتمسفر و در ارتفاعات به‌نسبت ارتفاع کمتر است فزونى مى‌يابد. اين درجهٔ مشخص را ”درجهٔ جوش“ نامند. بنابر همين خاصيت است که آب در ارتفاعات زياد، در کمتر از ۱۰۰ درجهٔ سانتى‌گراد به جوش مى‌آيد.