آتش‌سوزي، احتراق شديد مواد سوختنى و يا آتش‌ ناخواسته و از کنترل خارج‌شده است که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زياد توأم است. احتراق نيز ترکيب يک مادهٔ سوختنى با اکسيژن است که امکان دارد آرام (مانند اکسيده شدن مس) يا شديد (همراه با حرارت، دود و نور) باشد. براى ايجاد آتش سه عامل مورد نياز است:


۱. مواد اشتعال‌پذير: جامدات؛ مايعات؛ و گازها. ميزان مواد اشتعال‌پذير در ايجاد آتش‌سوزى نقش مهمى ايفاء مى‌کند.


۲. اکسيژن (هوا): محيط اطراف ما پر از مواد اشتعال‌پذير و اکسيژن هوا است.


۳. انرژى آتش‌زنه: اين انرژى ممکن است با افزايش گرما توليد شود. انرژى آتش‌زنهٔ اندکى کافى است تا آتش‌سوزى آغازشود. اين عوامل، انرژى لازم را براى شروع آتش‌سوزى مهيا مى‌کنند: ايجاد آتش‌زنه به‌طور مستقيم (زدن کبريت)؛ افزايش حرارت؛ آتش‌سوزى خودبه‌خود؛ انفجار؛ جرقهٔ الکتريکي؛ کنش و واکنش شيميائي؛ و متمرکزکردن نور در يک نقطه با استفاده از عدسي.