در شرايط خصوصى بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزي، مشخصات بيمه‌گذار و بيمه‌گر و توافق آنها در خصوص مورد بيمه قيد مى‌شود.( مادهٔ ۳ قانون بيمه)


اين موارد عبارتند از: نام و مشخصات بيمه‌گر، نام بيمه‌گذار، سرمايهٔ بيمه‌‌شده، مورد بيمه، حق بيمه و نحوهٔ پرداخت آن، مدت بيمه‌نامه، تاريخ شروع آثار بيمه‌اي، تاريخ صدور و تمبر و ماليات صدور (در صورتى‌که قانوناً تعلق بگيرد).


تذکر اين نکته لازم است که شرايط خصوصي، شرايط عمومى را مختص بيمه‌گذار خاص مى‌کنند و مى‌توانند تا آنجا که مغاير قوانين آمره نباشد ناسخ شرايط عمومى باشند.

شرايط ويژه

اين شرايط مربوط به مواردى است که اگر در قرارداد قيد نشوند بيمه شامل آنها نمى‌شود (مانند پوشش‌دادن به خطرهائى که در شرايط عمومى اين خطرها استثناء هستند). اين موارد عبارتند از:


۱. صدور بيمه‌نامه براساس اولين خسارت يا اولين آتش‌سوزى (فرست‌لاس) که قاعدهٔ نسبى در آن اجراء نمى‌شود.


۲. شروع آثار بيمه‌اى همزمان يا بعد از صدور قرارداد است. اگر تاريخى مقدم بر صدور بيمه‌نامه، تاريخ اعتبار قرارداد مورد نظر باشد بايد در شرايط ويژه قيد شود.


۳. داشتن پوشش بيمه‌اى براى خطرهاى استثناء شده با پرداخت حق بيمهٔ اضافى (مانند خطر جنگ) بايد در شرايط ويژه قيد شود.


۴. به‌موجب شرايط عمومي، محل مورد بيمه بايد ثابت باشد. خلاف آن بايد با موافقت بيمه‌گر در شرايط ويژه ذکر شود.


۵. به‌موجب مادهٔ ۳۰ شرايط عمومي، خسارت‌هاى مربوط به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتي، جواهر، مرواريد، سنگ‌هاى قيمتى سوار نشده و جز آن از شمول بيمه خارج است (مگر اينکه در شرايط ويژه قيد شود).


۶. تعهد بيمه‌گر پرداخت ميزان مشخصى وجه نقد برابر با خسارت وارده است. ارزش علاقهٔ شخصى ملاک نيست (مگر با موافقت بيمه‌گر و درج در شرايط ويژه).


۷. پرداخت حق بيمه و پرداخت خسارت به پول رايج کشورى است که بيمه‌نامه در آن صادر شده است. هرگونه توافق براى صدور بيمه‌نامه به پول خارجى بايد در شرايط ويژه قيد شود.

الحاقيه

هر نوع تغييرى در مفاد قرارداد بايد با موافقت بيمه‌گر و با صدور الحاقيه صورت گيرد. در موارد زير الحاقيه صادر و ضميمهٔ قرارداد مى‌شود:


۱. اعلام تشديد يا تخفيف خطر


۲. افزايش يا کاهش حق بيمه


۳. افزايش يا کاهش سرمايهٔ بيمه ‌شده


۴. تغيير هريک از اقلام بيمه


۵. تغيير محل مورد بيمه


۶. تغيير تاريخ شروع و يا انقضاءِ بيمه‌نامه


۷. تعليق، فسخ يا ابطال بيمه‌نامه


۸. اعتباردادن به بيمه‌نامه‌اى که قبلاً معلق يا فسخ شده است.


۹. تصريح و تأييد اوضاع و احوال جديد، حتى اگر اين اوضاع و احوال بر اهميت خطر و حق بيمه‌ تأثيرى نداشته باشد.