برآورد MPL ابزارى در روش پذيرش خطر است، ولى نحوهٔ اعمال و تعريف آن از يک کشور به کشور ديگر، حتى از يک شرکت به شرکت ديگر، متفاوت است. امروزه از MPL تعاريف و برداشت‌هاى متفاوتى وجود دارد. برخى معتقد هستند که P مربوط به واژهٔ probable (احتمال) و بعضى بر اين باور هستند که نشانهٔ possible (امکان) است. مشکل ديگر استفاده از حروف اختصارى اين است که براى اشخاص خارج از شرکت بيمه هيچ مفهومى ندارد. در علم آمار بين مفاهيم ”امکان“ و ”احتمال“ به‌نحو بارزى تفاوت وجود دارد. بسيارى از امور، به لحاظ نظرى در شمار ”ممکنات“ قرار مى‌گيرند ولى اين بدان معنا نيست که ضرورتاً احتمال وقوع دارند. براى مثال، اينکه کسى بر اثر زمين‌ خوردن پايش بشکند امرى ممکن اما غيرمحتمل است. بنابراين براى جلوگيرى از بروز اختلاف و برداشت‌هاى مختلف، طرفين مفهوم مشترکى را در قرارداد قيد مى‌کنند. تعاريف زير مفاهيمى هستند که اغلب در بازار بيمهٔ اروپا، به‌ويژه در شرکت بيمهٔ اتکائى سوئيس، به‌کار برده مى‌شوند.