- هزينهٔ تخليهٔ ضايعات:

خسارت هزينهٔ تخليهٔ ضايعات و پاک‌سازى محل براى عمليات جايگزينى و بازسازى ساختمان، در صورت کفايت سرمايهٔ بيمه ‌شده، درحد متعارف ممکن است پرداخت شود. در مواردى‌که تخليهٔ ضايعات جزءِ تعهدات بيمه‌گر نيست و هزينه بالا است بيمه‌گر در صورتى‌ متعهد پرداخت هزينهٔ تخليهٔ ضايعات است که چنين هزينه‌اى با سرمايهٔ مشخصى درقرارداد بيمه پوشش داده شده باشد (مانند تخليهٔ ضايعات فلزات و موادى که بر اثر آتش ذوب و سپس جامد مى‌شوند و هزينهٔ تخليهٔ آنها زياد است). به‌نفع بيمه‌گذار است که تخليهٔ ضايعات را تحت يک‌بند جداگانه در قرارداد بياورود و بابت آن حق بيمه بپردازد. براى هزينهٔ تخليهٔ ضايعات معمولاً رقم مشخص يا درصدى از مبلغ بيمه ‌شده و يا درصدى از خسارت را تعيين مى‌کنند.


- هزينه‌هاى حرفه‌اى:

بيمه‌گر در شرايط پرداخت هزينه‌هاى حرفه‌اى براى جايگزينى و تعميرات ساختمان، متعهد پرداخت حق‌الزحمهٔ آرشيتکت، مهندسان مشاور و کارشناس است. هزينهٔ کارشناسى خسارت و موجودى انبارها جزءِ استثناءها است. ميزان هزينه‌ها براساس عرف متداول بازار يا براساس جدول‌هاى حق‌الزحمهٔ اتحاديهٔ صنف مربوط پرداخت مى‌شود. در بيمه‌نامه‌هاى آتش‌سوزى پرداخت هزينه‌هاى آرشيتکت و مهندسان مشاور به‌خودى‌خود جزءِ تعهدات بيمه‌گر نيست.