خطرهاى مخصوص، تبعى يا اضافى خطرهائى هستند که جزءِ استثناءهاى بيمه‌نامهٔ استاندارد آتش‌سوزى هر بازار بيمه به‌شمار مى‌روند. بيمه‌گران تحت شرايط خاص در مقابل دريافت حق بيمهٔ متناسب با خطر، افزون بر خطرهاى بيمه ‌شده آنها را نيز بيمه مى‌کنند. در برخى از بيمه‌نامه‌هاى استاندارد منازل مسکونى تعدادى از اين خطرها بدون دريافت حق بيمهٔ اضافي، بيمه مى‌شوند. بيمه‌گر، بيمه‌هاى تبعى يا اضافى را به‌طور مستقل و مجزا قبول نمى‌کند، بلکه بايد مورد بيمه در مقابل يک خطر اصلى مانند آتش‌سوزى بيمه شود تا بتوان تأمين بيمه‌اى را به‌ خطر مورد نظر نيز تسرى داد. در بيمه‌هاى تبعى بيمهٔ آتش‌سوزى لازم نيست که آتش‌سوزى روى دهد. در صورتى‌که خطر تبعى (اضافي) بيمه‌ شده تحقق يابد، بيمه‌گر ملزم به ايفاءِ تعهد خويش است.