هدف از اين نوع بيمه جبران خسارت کالاهاى فاسد شدنى است که در سردخانه‌ها انبار مى‌شوند، اعم از اينکه فساد ناشى از شکست ماشين‌آلات سردکننده باشد يا تخليه و فرار مواد سرد کننده از لوله‌هاى يخچال‌هاى سرد کننده. اين بيمه بر اساس بيمهٔ شکست ماشين‌آلات (تا جائى‌که به اينگونه ريسک‌ها مربوط است) ارائه مى‌شوند. اين بيمه حتى مى‌تواند خطرهاى ناشى از قطع برق عمومى را نيز - به‌طورى که تأمين برق اضطرارى هم امکان‌پذير باشد - دربر گيرد.


- استثناءآت:

در اين بيمه‌نامه علاوه بر استثناءآت معمولى و متداول در بيمه‌هاى مهندسي، خسارت ناشى از عيب ذاتى کالاهاى انبارشده نيز استثناء شده است. کلاً در سردخانه‌ها بايد کالاهائى که از نظر کيفيت در سطح بالا مطلوب هستند انبار شوند، زيرا با وجود سيستم سردکننده، در صورت فاسدبودن بخشى از کالاى انبار شده، فساد به کالاى ديگر نيز سرايت مى‌کند.

مبلغ بيمه‌ شده

مبلغ بيمه ‌شده در اين بيمه عبارت است از ارزش کالاى انبار شده در روزى که انتظار مى‌رفت اين کالا به‌فروش برسد. کالاهائى که معمولاً در سردخانه‌ها انبار مى‌شوند در روز ورود به انبار، قيمت پائين‌ترى دارند. ولى در روزى که پيش‌بينى مى‌شود فروخته خواهند شد قيمت آنها در بازار گران‌تر است. اگر کالاى انبار شده قرار است در تاريخ‌هاى متعددى به‌فروش برسد، قيمت مورد نظر بايد بيمه‌نامه قيد شود. قيمت روز فروش بايد کنترل شود و اگر اين روش موردنظر باشد، شرکت بيمه نيز محق به دريافت حق بيمهٔ تعديل ‌شده متناسب با ارزش واقعى کالاى انبار شده است (به ‌نسبت قيمت روز فروش). اگر در مدت اعتبار قرارداد خسارتى به مورد بيمه وارد شود تعيين ميزان قطعى خسارت موکول به روزى است که پيش‌بينى فروش کالا در آن روز است. اگر قيمت کالا در آن روز پائين‌تر از سرمايهٔ بيمه ‌شده باشد، شرکت بيمه‌ فقط قيمت واقعى را خواهد پرداخت. ولى اگر قيمت آن روز کالا بالاتر از مبلغ بيمه شده باشد، خسارت با توجه به مبلغ بيمه ‌شده پرداخت خواهد شد. هيچگونه پوششى در اين رشته بدون درنظر گرفتن بين ۵ تا ۵۰ درصد يا حتى گاهى اوقات بيشتر از ارزش کالاهاى فاسدشدنى به‌عنوان فرانشيز صادر نمى‌شود. ميزان فرانشيز با توجه به‌نحوهٔ استقرار و نوع کالا تعيين مى‌شود. اگر موجودى انبار سردخانه‌ به‌طور مرتب در حال تغيير باشد در اين‌صورت حق بيمه بر اساس اظهارنامه‌هاى ماهانه تعيين خواهد شد.