بيمه‌نامهٔ تمام‌خطر نصب کليهٔ خسارت‌هاى ناشى از نصب، آزمايش (testing) و راه‌اندازى کامل کارخانه‌هاى متشکل از ماشين‌هاى متعدد و تک‌ماشين و همچنين مسئوليت مدنى ناشى از خسارت‌هاى مالى و جانى وارده به اشخاص ثالث به هنگام اجراءِ عمليات را دربر مى‌گيرد. در برخى کشورها دو نوع بيمهٔ تمام‌خطر نصب وجود دارد: با پوشش محدود (اغلب براى تک‌ماشين)؛ و بيمهٔ تمام‌خطر (براى نصب کارخانه‌ها که بيمهٔ مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث را نيز مى‌تواند شامل شود). پيمانکاران به‌دليل رقابت شديد حاکم بر بازار ناگزير هستند که با سود نهائى کمى به فعاليت بپردازند. به همين دليل آنان اغلب طرح‌هاى گوناگون در کشورهاى مختلف را با شرايط کارى متفاوت به‌عهده مى‌گيرند. بنابراين به تأمين مالى براى مقابله با خسارت‌هاى ناشى از تحقق خطرهاى غيرقابل پيش‌بينى (ريسک‌هاى صد درصد) نياز دارند. نکتهٔ مهم اينکه در بيمهٔ تمام‌خطر نصب، ريسک‌هاى ناشى از عمليات بازرگانى پيمانکار (زيان‌هاى مالى ناشى از جريمهٔ تأخير در اجراءِ طرح، عدم تحويل به‌موقع يا اجراءِ ناقص تعهد و جزء آن) پوشش بيمه‌اى ندارد.


اشخاص زير مى‌توانند بيمه‌گذار بيمه‌نامهٔ تمام‌خطر نصب باشند:


- سازنده يا تهيه‌کنندهٔ ماشين‌آلات يا دستگاه‌ها (در صورتى‌که اجراءِ عمليات نصب يا مسئوليت آن را بر عهده داشته باشند).


- پيمانکارى که اجراءِ عمليات نصب به وى محول شده است.


- خريدار ماشين‌آلات يا دستگاه‌هاى مورد نصب.


بيمهٔ تمام‌خطر نصب پوشش وسيعى به بيمه‌گذار عرضه مى‌کند. به ‌موجب اين بيمه‌نامه، بيمه‌گر عمدتاً خسارت‌هاى ناشى از تحقق خطرهاى بيمه ‌شده را که در کارگاه و در زمان اعتبار قرارداد بر اموال بيمه ‌شده وارد مى‌آيد جبران مى‌کند.


خطرهاى بيمه‌شده در بيمه‌نامهٔ تمام‌خطر نصب عبارتند از:


- آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه


- سيل، طوفان، زلزله، طغيان آب


- دزدي، سرقت با شکست حرز


- اشتباه در نصب


- غفلت، نداشتن مهارت، بى‌تجربگي، اعمال ناشى از سوءِ نيت


- اتصال کوتاه، تشکيل قوس الکتريکي، ولتاژ اضافى


- فشار اضافى يا مکش، از هم گسيختگى ناشى از نيروى گريز از مرکز


- هرگونه خسارت ناگهانى و پيش‌بينى نشده ناشى از فروريختگي، اشياءِ خارجى و جابه‌جا کردن اشياءِ مورد نصب در محل نصب يا کارگاه و نظاير آن.

نوع ماشين و طرح‌هاى مشمول بيمه

در بيمه تمام‌خطر نصب دو نوع پوشش متفاوت وجود دارد: يکى براى تک ماشين و ديگرى براى کارخانه‌ها و طرح‌هاى تکميل‌شده که در برخى طرح‌هاى مهندسى شهرى (مانند فونداسيون‌ها و ساختمان کارخانه‌ها و جز آن) مورد استفاده است. البته در بيمهٔ تمام‌خطر نصب، اين پوشش نبايد از ۲۰ درصد کل سرمايهٔ بيمه‌شده تجاوز کند (گرچه در تعيين نرخ، ملاک محاسبه قرار گرفته باشند). طرح‌هاى مشمول بيمه در بيمهٔ تمام‌خطر نصب عمدتاً عبارتند از:


- نيروگاه‌هاى توليد برق

- شبکهٔ توزيع آب و گاز و برق

- سيستم‌هاى جمع‌آورى ضايعات (فاضلاب، زباله و جز آن)

- تأسيسات و ادوات ارتباطى (تلويزيون، راديو، تلفن)

- منابع معدن (کارخانه‌هاى تهيهٔ سنگ آهن و نظاير آن)

- صنايع شيميائي، فولاد و ساير صنايع غير ترکيبات آهنى

- صنايع کاغذ، لوله، الوار، چوب، چاپ، جرم، نساجى و جز آن

- صنايع غذائى (کنسرو، بسته‌بندى و ساير موارد مشابه)


بيمه‌گر علاوه بر اينکه مسئول جبران زيان و خسارت پيمانکار يا تهيه‌کننده (خسارت‌هاى وارده به ماشين‌آلات و تأسيسات در مدت نصب) است، خسارت‌هاى دورهٔ آزمايش نيز جزءِ تعهدات او قرار دارد؛ وى همچنين خسارت وارده به تأسيسات موقت، ماشين‌آلات و ساير اموالى را که مقاطعه‌کار مسئول آن است متعهد مى‌شود. دورهٔ نصب بى‌درنگ بعد از تخليهٔ ماشين‌آلات و تجهيزات در محل نصب آغاز مى‌شود. قبل از آن، خسارت‌هاى وارده در تعهد بيمه‌گر صادرکنندهٔ بيمه‌نامهٔ حمل است. تشخيص اينکه کدام خسارت به‌عهدهٔ بيمه‌گر حمل و نقل است و کدام به‌عهدهٔ بيمه‌گر نصب، با کارشناس است. مدت بيمه از لحظهٔ تخليه و انبار کالا در محل نصب (شامل مراحل نصب، آزمايش، راه‌اندازى و پايان عمليات نصب) آغاز مى‌شود و با تحويل به کارفرما خاتمه مى‌پذيرد.


دورهٔ نگهدارى نيز مى‌تواند پوشش بيمه‌اى داشته باشد ولى در عمل دورهٔ نگهدارى جزءِ قرارداد مقاطعه‌کار است که در آن دورهٔ آزمايش وجود ندارد. از سوى ديگر، داشتن دورهٔ آزمايشى در قرارداد نصب عملاً وجود دورهٔ نگهدارى را بى‌اثر مى‌کند. ولى اگر دورهٔ نگهدارى در بيمهٔ تمام‌خطر نصب، پوشش بيمه‌اى داشته باشد بايد براى شمول آن ابتداء موضوع به‌دقت مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد:


- دورهٔ نگهدارى ساده:

در دورهٔ نگهدارى ساده، تعهد بيمه‌گر محدود به هرگونه زيان و خسارتى است که در حين اجراءِ عمليات به منظور ايفاءِ تعهدات ناشى از مقررات دورهٔ نگهدارى قرارداد، به اموال بيمه‌ شده وارد مى‌آيد.


- نگهدارى گسترده:

در اين پوشش، علاوه بر ارائه تأمين بيمه‌اى به دورهٔ نگهدارى ساده، خسارت يا زيان معلول دورهٔ نصب نيز بيمه است.


- دورهٔ ضمانت:

در صورتى‌که سازندهٔ ماشين‌آلات يا دستگاه‌هاى مورد بيمه، خود عهده‌دار اجراءِ عمليات نصب باشد، مسئوليت سازنده نيز در طى دورهٔ ضمانت، طبق شرايط مندرج در قرارداد تهيه مى‌تواند جزءِ پوشش بيمه‌اى تا ميزان معينى باشد. اين مرحله معمولاً جزءِ مراحل پرخطر محسوب مى‌شود.