در اوايل سال ۱۹۲۰، بيمهٔ مخصوصى براى تجهيزات الکترونيکى (ارتباطات تلفني) در آلمان به بازار عرضه شد. فعاليت اين رشته تا سال ۱۹۵۰ بطئى بود و از آن سال به ‌بعد به‌دليل پيشرفت سريع تکنولوژى گسترش يافت. اساس اين پوشش بيمه‌اى شبيه بيمهٔ تما‌م‌خطر کامپيوتر است، با اين تفاوت که در اين بيمه فقط خسارت مادى جبران مى‌شود. تأمين بيمه‌اي، بى‌درنگ پس از نصب و راه‌اندازى تجهيزات شروع مى‌شود و ساليانه قابل تمديد است.


در اين رشته، تجهيزات بيمه‌پذير فراوان است که در زير به ‌تعدادى از آنها اشاره مى‌شود:


- ارتباطات: تلفن، تابلو برق ”swichboard“ ، تلکس، وسايل تصويرى و وسايل آموزشى و جز آن


- صنعت چاپ: تجزيه‌کننده‌هاى رنگ، فتوتايپ کامپيوترى و غيره


- حفاظت: سيستم کنترل ورود و خروج، ابزار تهيهٔ عينک و نظاير آن


- پزشکى و وسايل درماني: تجهيزات راديولوژي، لوازم جراحي، اسکن، پرتونگارى و غيره.