بيمهٔ تمام‌خطر کامپيوتر هرگونه خسارت و زيان ناشى از حوادث اتفاقى و غيرقابل پيش‌بينى ناشى از هر علت جز مواردى را که مشخصاً در بيمه‌نامه استثناء شده جبران مى‌کند. مالک يا اجاره‌کنندهٔ کامپيوتر (به موجب قرارداد اجاره) مى‌توانند در خصوص خريد پوشش بيمه‌اى اقدام کنند.


کامپيوتر، يک حافظهٔ مرکزى است و بسيار آسيب‌پذير. ارزشى که در سايتِ کامپيوترى (محل نصب) متمرکز شده بسيار بالا است. به همين دليل به‌صورت تمام‌خطر بيمه مى‌شود. تمام تجهيزاتى که با داده‌پردازى عمليات و ذخيرهٔ اطلاعات در کامپيوتر مرتبط هستند مى‌تواند موضوع بيمه قرار گيرد. سخت‌افزار کامپيوتر نيز بيمه‌پذير است.

خسارت

در بيمهٔ تمام‌خطر کامپيوتر، نه ‌تنها خسارت‌هاى ناشى از خطرهاى خارجى دستگاه‌هاى کامپيوتر (مانند آتش‌سوزي، انفجار، دزدي، سيل و طوفان) جبران مى‌شود بلکه خسارت‌هاى الکتريکى و مکانيکى وارده به دستگاه‌ها در حين استفاده نيز جزءِ پوشش بيمه‌اى است. خسارت‌هاى مادى و عدم‌النفع به‌طور مستقل بيمه مى‌شوند. در بخش خسارت‌هاى مادي، بيمه‌گر متعهد پرداخت هزينهٔ تعميرات يا جايگزين‌کردن کامپيوتر و ساير تأسيسات در صورت ورود خسارت کلى به‌قيمت جارى بازار است. البته به شرطى‌ که از حداکثر سرمايهٔ بيمه ‌شده تجاوز نکند. پرداخت هزينهٔ تخليهٔ ضايعات و جابه‌جائى دستگاه‌هاى آسيب‌ديده، هم‌چنين حفاظت از قسمت‌هاى سالم تا پايان تعميرات و تعويض قطعات يا جايگزينى کامپيوتر خسارت‌ ديده جزءِ تعهدات بيمه‌گر است. اطلاعات دورن حافظهٔ کامپيوتر تحت عنوان ”و ساير محتويات“ طبق تعريف مندرج در بيمه‌نامه داراى پوشش بيمه‌اى است. تعهد بيمه‌گر پرداخت ارزش مادى اشياءِ خسارت‌ديده به‌اضافهٔ هزينه‌هاى ادارى تهيه و تايپ مجدد اطلاعات موجود در حافظه است (هزينه‌هاى تهيه و توليد اطلاعات که در حافظهٔ کامپيوتر قرار مى‌گيرد جزءِ استثناءآت بيمه‌نامه است). خسارت‌هاى غيرمادى جزءِ تعهدات بيمهٔ عدم‌النفع است.