بيمهٔ تمام‌خطر مقاطعه‌کاران يکى از بيمه‌هاى تخصصى است و فقط کارشناس متخصص مى‌تواند به صدور آن اقدام کند. نخستين مرحلهٔ تهيه و صدور بيمه‌نامه، اطلاعات مورد نياز بيمه‌گر است و از اين لحاظ پرسشنامه نقش ارزنده‌اى دارد. البته در بعضى موارد، کارشناس بايد از نزديک، آن را بررسى کند. اين موارد عبارتند از:


- مقاطعه‌کار:

تجربه و فعاليت گذشته تا معلوم شود که مقاطعه‌کار صلاحيت فنى در اجراءِ چنين طرحى دارد يا خير؟


- قرارداد مقاطعه:

بايد بررسى شود که شرايط قرارداد متعارف تنظيم شده باشد. آيا توافق‌هاى خاصى وجود دارد؟ مسئوليت طرفين به روشنى پيش‌بينى شده است؟


- عمليات:

نوع طرح (آيا ريسک از نوع ريسک‌هاى درون آب مانند تونل‌سازى است؟)، کنترل شيوه و نوع ساختمان و نوع مواد اوليه‌اى که به‌کار مى‌رود. کنترل ارزش کل طرح و ارزش قسمت‌هاى عمده و اصلى و در نهايت مطمئن‌شدن از کنترل و بررسى عمليات اجراءِ طرح (در مواردى که کارفرما مواد اوليهٔ طرح را تهيه مى‌کند).


- مدت قرارداد مقاطعه:

بايد کنترل شود که کل پروژه بر اساس زمان‌بندى تعيين‌شده بر اساس طرح مربوط پيشرفت داشته است، به نحوى‌که در هر زمان ارزش سرمايهٔ درگير با ريسک مشخص باشد. تاريخ دقيق تحويل طرح و دورهٔ نگهدارى نيز بايد تعيين شود. نقشهٔ ابعاد محل اجراءِ طرح و ساختمان‌هاى اطراف آن و همچنين اطلاعاتى دربارهٔ آب و هوا و شرايط ويژهٔ محيط از لحاظ زمين‌شناسي، آب‌شناسى و لرزه‌شناسى ضرورت دارد.

تعيين نرخ

بعد از ارزيابى ريسک، نرخ بيمه (حق بيمه) تعيين مى‌شود که موردى است و به طرح مورد نظر وابسته است. تعرفهٔ يگانه‌اى که دربر گيرندهٔ تمام عوامل مؤثر در تعيين نرخ بيمه باشد وجود ندارد. حق بيمهٔ پروژه‌هاى عظيم را حتماً کارشناسان متخصص بيمهٔ مهندسى بايد تعيين کنند. نرخ حق بيمهٔ عمليات بر اساس کل سرمايهٔ بيمه ‌شده - ارزش قرارداد به اضافهٔ ارزش تأسيسات موقت و کارهاى مربوط تعيين مى‌شود. نرخ جداگانه‌اى نيز براى بيمهٔ مسئوليت مدنى مقاطعه‌کار، تأسيسات و ساير اموال موجود در محوطهٔ طرح اعمال شود.


براى هر کدام از پوشش‌هاى بيمه‌اى فوق، نرخ بيمه به‌مدت قرارداد، دورهٔ نگهداري، سرمايهٔ بيمه ‌شده و همچنين تعهد بيمه‌گر در مورد خطرهاى سنگين و سهم بيمه‌گذار از خسارت (کسورات) وابسته است. عموماً بيمه‌گر نرخ خطرهاى سنگين را با توجه به‌ مدت قرارداد و ميزان ريسک در فصل‌هاى مختلف سال تعيين مى‌کند. نرخ نهائى نيز با توجه به توافق در مورد سهم بيمه‌گذار از خسارت تعيين مى‌شود. نرخ بيمهٔ مسئوليت در مقابل شخص ثالث، نرخ ثابتى است که ادارهٔ بيمه‌هاى مسئوليت تعيين و اعلام مى‌کند.

پرداخت و تسويهٔ خسارت

در کليهٔ رشته‌هاى بيمهٔ مهندسي، واگذارى ارزيابى خسارت به مهندس متخصص بسيار با اهميت تلقى مى‌شود، زيرا پرداخت بى‌درنگ و به‌هنگام خسارت را پس از وقوع حادثهٔ مورد بيمه امکان‌پذير مى‌سازد. مهندس با تجربه و متخصص مى‌تواند موضوع خسارت را بررسى و شرايط بيمه‌نامه و استثناءآت را اعمال و مبلغ خسارت را تعيين کند. او حتى صلاحيت اين را دارد که پيشنهادهاى اقتصادى و سازنده در مورد تعميرات لازم ارائه کند. در اغلب موارد مهندس باتجربهٔ شرکت بيمه، مسئوليت تعيين خسارت را بر عهده مى‌گيرد و اکثر مورد استقبال بيمه‌گذار نيز واقع مى‌شود. اين نحوهٔ تعيين خسارت، هزينه‌ها را به‌سادگى پائين مى‌آورد و از دانش فنى و نظارتى لازم مورد توجه بيمه‌گذار برخوردار است.