آخرين تغييرات و تحولاتى که در رشتهٔ بيمهٔ مسئوليت، همانند ساير رشته‌هاى بيمهٔ اموال پديد آمده، صدور بيمه‌نامهٔ جامع و کاملى است که فراگير کليهٔ مسئوليت‌هاى غيرقراردادى بيمه‌گذار باشد. افزون بر اين، مى‌توان مسئوليت قراردادى را نيز طى الحاقيه‌اى به اين بيمه‌نامه افزود. پيش از ورود به بحث جزئيات بيمهٔ جامع مسئوليت عمومي، ذکر يک نکته لازم است: هرگاه بيمه‌گذار براى تأمين مسئوليت خود، به بيمه‌کردن تک‌‌تک آنها اقدام کند، ضمن اينکه امکان وجود خلاء پوشش وجود دارد، ممکن است خسارت و زيانى به‌غير وارد شود که در محدودهٔ تأمين هيچ‌يک از بيمه‌نامه‌هاى مسئوليتى که بيمه‌گذار به‌نام آنها را خريدارى‌کرده قرار نگيرد. بدين‌سبب است که مسئوليت جامع و کلى اين مزيت را دارد که کلى است و شامل هرگونه مسئوليت مدنى بيمه‌گذار مى‌شود. بيمهٔ جامع مسئوليت عمومي، دامنهٔ وسيعى دارد و در حقيقت کليهٔ خسارت‌ها و زيان‌هاى وارده به اشخاص ثالث را که بيمه‌گذار قانوناً مسئول شناخته مى‌شود جبران مى‌کند. اين خسارت‌ها شامل جرح بدني، بيماري، فوت و خسارت‌هاى جزئى و کلى وارده به اموال غير است. اين بيمه‌نامه به‌طور خودکار، کليهٔ مسئوليت مدنى بيمه‌گذار را پوشش مى‌دهد و خطرهاى زير را که هرکدام بيمه‌نامهٔ جداگانه‌اى مى‌توانند باشند يا طى الحاقيهٔ جداگانه‌اى به بيمه‌نامه‌هاى ديگر الحاق مى‌شوند به‌طور خودکار بيمه مى‌کند:


۱. مسئوليت مالک، مستأجر و مؤجر.


۲. مسئوليت مقاطعه‌کاران و توليدکنندگان.


۳. مسئوليت ناشى از استفاده از آسانسور.


۴. مسئوليت مفروض يا مسئوليت قراردادى.


۵. مسئوليت کالا.


۶. مسئوليت خاتمهٔ کار و پيان عمليات.


۷. مسئوليت ناشى از خطرهاى ناشناخته يا خطرهائى که تحت هيچ‌يک از عناوين مسئوليت، بيمه‌پذير نيستند و ممکن است بيمه‌گذار مسئول شناخته شود.


در مورد مسئوليت مفروض يا مسئوليت قراردادي، زمانى اين مسئوليت پوشش بيمه‌اى در بيمه‌نامهٔ مسئوليت جامع و عمومى خواهد داشت که خسارت و زيان‌وارده، از اجازه يا حقوق ارتفاقى (مسئوليت کالا و محصولات) از يک قرارداد مکتوب که عمدتاً مسئولان خدمات شهرى و شهردارى‌ها آن را منعقد مى‌کنند سرچشمه گرفته برباشد (مانند مسئوليت ناشى از استفاده از جاده‌هاى فرعي، آسانسور، پله‌برقى و مسئوليت ناشى از قرارداد تعمير و نگهدارى تأسيسات عمومي). مسئوليت‌هاى مفروض (مسئوليت‌هاى قراردادي) به‌طور خودکار، پوشش بيمه‌اى ندارند بلکه بايد طى الحاقيه به بيمه‌نامهٔ مسئوليت‌هاى جامع و عمومى اضافه شوند.


ساير انواع مسئوليت‌هاى مفروض جزءِ استثناآت قرارداد بيمه محسوب مى‌شوند. البته استثناآت، به‌حداقل ممکن در اين قرارداد کاهش داده شده‌اند. در حالى‌که در ساير انواع بيمه‌نامه‌هاى مسئوليت، استثناآت قرارداد روند ثابتى ندارد بلکه از يک قرارداد به قرارداد ديگر متفاوت است. مسئوليت‌هاى قراردادى يا مفروض که به پوشش بيمه‌نامه اضافه مى‌شوند، استثناآتى به‌شرح زير دارند:


۱. وسايل نقليهٔ موتورى خارج از محوطهٔ فعاليت بيمه‌گذار.

۲. قايق، کشتى و ساير وسايل نقليهٔ آبى و هوائى در خارج از ساختمان‌هاى محل ساخت آنها.

۳. خدمه و کارکنان بيمه‌گذار.

۴. اموالى که تحت حفظ، کنترل و نگهدارى (اموال اماني) بيمه‌گذار است.

۵. مسئوليت ناشى از نشت و ضايعات آب (شامل نشت آب‌فشان‌هاى خودکار).


استثناءبودن خسارت‌هاى ناشى از نشت آب، در همهٔ بيمه‌نامه‌هاى مسئوليت متداول نيست بلکه اين استثناء در قرادادهائى منظور مى‌شود که خسارت‌هاى ناشى از آب بيمه نباشد. در نتيجه، استثناآت و ساير شرايط قرارداد نيز منطبق با آن تنظيم مى‌شود. از سوى ديگر، هرگاه خسارت ناشى از آب در قرارداد بيمه استثناء شده باشد، مى‌توان آن را طى الحاقيه به پوشش‌هاى بيمه‌نامه اضافه کرد.


خسارت‌هاى ناشى از اتومبيل‌هاى دور از ساختمان‌هاى بيمه‌گذار استثناء است. علت اين استثناء آن است که خطرهاى ناشى از اتومبيل، تحت‌عنوان بيمه‌نامهٔ ديگرى به‌نام مسئوليت دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى در مقابل اشخاص ثالث بيمه مى‌شود. البته مى‌توان بيمهٔ مسئوليت مجامع را به اتومبيل نيز تسرى داد که کليهٔ اتومبيل‌هاى بيمه‌گذار تحت پوشش بيمهٔ مسئوليت جامع داراى پوشش بيمهٔ کامل باشند و حتى تمام مسئوليت‌هاى استثناءشده را نيزمى‌توان طى الحاقيه‌اى به قراداد افزود. بيمه‌گران رشته‌ٔ مسئوليت در تلاش هستند که از ترکيب کليهٔ بيمه‌نامه‌هاى انواع مسئوليت را شامل شود. تنها استثناء در تهيهٔ بيمه‌نامهٔ کامل مسئوليت، بيمه‌هاى کارگرى و مسئوليت کارفرما است که جزءِ تعهدات و وظايف بيمه‌هاى اجتماعى به‌شمار مى‌رود. مزيت بيمه‌نامه‌هاى جامع مسئوليت در مقايسه با بيمه‌نامه‌هاى مسئوليت با تعهدات محدودتر و شکل‌هاى مختلف در اين است که کليهٔ مسئوليت‌ها را در سطح وسيعى شامل مى‌شود در حالى‌که ساير انواع بيمه‌نامه‌هاى مسئوليت، چنين مزيتى ندارند و گهگاه موجب بروز اختلاف در مورد مشمول يا مشمول‌نبودن خسارت و زيان مى‌شوند. گاهى وقت‌ها به‌دليل ويژگى‌هاى حرفه‌اى که بيمه‌نامهٔ مسئوليت از انواع خاصى را مى‌طلبد، همچنين براى صرفه‌جوئى در پرداخت حق بيمه، مى‌توان بيمه‌نامهٔ جامع از نوع انتخابى را که تعهدات محدودترى دارد انتخاب کرد.