دو نوع بيمه‌نامهٔ جامع براى مسئوليت انفرادى اشخاص طراحى شده است. يکى از اين بيمه‌نامه‌ها مربوط به مسئوليت مدنى اشخاص عادى و ديگرى مربوط به مسئوليت مدنى کشاورزان است. هر دو بيمه‌نامه براى بيمه‌گذاران با نام يا براى تک‌تک اعضاءِ خانواده تنظيم مى‌شوند. تعدادى از خطرهائى که موجب مسئوليت کشاورزان مى‌شوند براى افراد عادى و معمولى وجود ندارند بدين‌سبب است که دو نوع بيمه‌نامه طراحى‌شده و از بيمه‌نامهٔ مسئوليت اعضاءِ عادى خانواده نمى‌توان براى مسئوليت کشاورزان استفاده کرد. در هر يک از بيمه‌نامه‌ها، تمام مسئوليت مدنى شخص بيمه‌شده، اعم از فرد عادى يا کشاورز، بيمه است و مسئوليت بيمه‌گر محدود به مبلغ مشخصى است که در بيمه‌نامه به‌عنوان حداکثر تعهد بيمه‌گر در هر حادثه، صرف‌نظر از تعداد افرادى که دچار خسارت و زيان شده‌اند، قيد مى‌شود. مسئوليت مفروض (مسئوليت قراردادي) جزءِ استثناآت اين بيمه‌نامه است و در شرايط قراردادى که بدين منظور تهيه شده آمده است: به‌ هيچ‌وجه مسئوليت مفروض را نمى‌توان بيمه کرد مگر مسئوليت مفروض در مورد ساختمان آن هم با موافقت ويژه و کتبى که طى الحاقيه بايد به قرارداد پيوست شود. هدف از امکان استفاده از اين نوع بيمه‌نامه‌ها براى مسئوليت مفروض ناشى از ساختمان تحت پوشش بيمه‌اى براى بيمه‌گذارانى است که ممکن است در مقابل بعضى از خطرهاى شناخته‌شده ناشى از اجازهٔ ساختمان مسئول شناخته مى‌شوند.


بيمه‌نامهٔ جامع، پوشش بيمه‌اى براى انواع مختلف مسئوليت، تأمين مى‌نمايد. ممکن است خسارت در برخى از مسئوليت‌ها به‌ندرت پيش آيد ولى هنگامى‌که حادثه اتفاق بيفتد، دامنهٔ خسارت آن بسيار وسيع و سنگين است. مثلاً اتفاق‌افتاده که بچه‌ها هنگام بازى با پرتاب توپ موجب مرگ يکى از بچه‌ها شده‌اند يا اينکه استفاده از ابزار مکانيکى و برقى مانند ماشين چمن‌زني، چرخ خياطي، چرخ گوشت يا ساير ابزار مشابه، موجب جرح بدنى و فوت‌شده يا اينکه اسباب بازى‌هاى برقى باعث آسيب‌ديدن بچه‌ها شده است. خسارت ناشى از زخمى‌شدن و آسيب‌ديدن کودکان به‌طور روزافزون درحال ازدياد است و در بسيارى از موارد مسئول حادثه نيز شناخته نمى‌شود و در صورت شناسائى نيز مسئوليت بعضاً متوجه بچه‌هاى ۵ تا ۷ ساله است، مانند حوادث ناشى از دوچرخه‌سواري، پرتاب سنگ، انواع بازى‌هاى کودکانه و تفريحات، خسارت‌هاى وارده به ماشين‌هاى پارک‌شده و ساير موارد مشابه. صرف‌نظر از مسئوليت خود بچه يا والدين او، پرداخت هزينه‌هاى پزشکى و جبران خسارت‌ها مستلزم هزينه‌هاى کلانى است. اينگونه خسارت‌ها با تهيهٔ بيمهٔ مسئوليت جامع، قابل جبران است.