بيمهٔ مسئوليت مدنى آسانسور، خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث را براى استفاده از آسانسور هنگام ورود و ترک آن که ناشى از مالکيت، مراقبت، تعمير و نگهدارى آن است و قانوناً بيمه‌گذار مسئول شناخته مى‌شود جبران مى‌کند. هرگونه حادثهٔ منجر به خسارت و آسيب‌ بدنى که ناشى از نقص فنى چرخ‌ها، در و تجهيزات آسانسور باشد، طبق اين قرارداد پوشش بيمه‌اى خواهد داشت. پوشش بيمهٔ مسئوليت مدنى آسانسور مى‌تواند شامل جرح و صدمهٔ بدنى و خسارت مادى وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشى از تصادم باشد.


عمده‌ترين خسارت ناشى از استفاده از آسانسور را مى‌توان در محل‌هائى که عمومى است و مسافران و افراد مختلف از آن استفاده مى‌کنند (مانند هتل‌ها، مجتمع‌هاى آپارتماني، ساختمان‌هاى اداري، انبارها و جز آن) جست و جو کرد. در مورد کارخانه‌ها، انبارهاى عمومى و گاراژها که آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد، خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد مى‌شود که بيمه‌گذار قانوناً مسئول جبران آن خواهد بود که به تبع مسئوليت بيمه‌گذار، بيمه‌گر آن را جبران مى‌کند. در مورد جرح بدنى کارکنان بيمه‌گذار در هنگام اداءِ وظيفه، پوشش بيمه‌اى وجود ندارد. همچنين پوشش بيمه‌اى به تغييرات ساختمان، تجديد بناى ساختمان و تخريب ساختمان قديم قابل تسرى نيست. ارائه پوشش بيمه‌اى مسئوليت مدنى بيمه‌گذار براى مالکان، اجاره‌کنندگان و مؤجران مجاز است. استفاده از اين پوشش زمانى امکان‌پذير است که در پيشنهاد و خود قرارداد بيمه مشخصاً عنوان بيمهٔ مسئوليت مدنى آسانسور قيد شده باشد. قرارداد بيمهٔ مسئوليت مدنى بيمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث مى‌تواند همراه با بيمهٔ جبران خسارت مادى وارده به اموال بيمه‌گذار يا اموالى که اجاره شده و براى استفاده در اختيار بيمه‌گذار قرار دارد و هنگام حمل با آسانسور بر اثر برخورد با آسانسور يا شيء ديگر دچار خسارت مى‌شوند صادر گردد.